Arengukava

MISSIOON
Märgata ja uskuda imesid meie sees ja meie ümber.

VISIOON
Imed sünnivad igal hetkel meis ja meie ümber.

MEIE VÄÄRTUSTAME

ARMASTUST
Iga lapse andeid ja isikupära saab arvestada vaid olles hoidev, hooliv ja heasoovlik.
Peame tähtsaks perekonda, sõprust, ligimesearmastust, armastust enda vastu.

AUSUST
Siirad ja otsekohesed suhted loovad aluse elutervele maailmavaatele.
Peame tähtsaks ausust nii enda kui teiste suhtes, avameelsust, siirust, oma tunnete väljendamist, erapooletust probleemide lahendamisel, õiglust, lojaalsust.

HINGEHARIDUST
Tunnustamine ja heakskiitev toetus aitavad kasvada armastavaks, ennast usaldavaks, iseseisvaks ja empaatiavõimeliseks inimeseks.
Peame tähtsaks sõprust, õiglust, ühiseid väärtusi, häid kombeid, suhtlemisoskust, sallivust ja vaimset kasvamist.

USALDUST
Usalduslikud suhted lapsevanemate, laste ja õpetajate vahel ning lähedus, toetus ja kindlustunne loovad aluse lapse igakülgseks arenguks.
Oluline on anda lapsele teadmine, et alati saab kedagi ja midagi usaldada.

VABADUST JA VASTUTUST
Vabadus ja vastutus, tahe ja kohustus peavad olema õiges vahekorras juba lapsepõlves.
Peame tähtsaks vastutustunnet, kohusetunnet, sõnapidamist, valikuvabadust, õigust oma arvamusele.

ÜKSI JA ÜHESKOOS OLEMIST
Peame tähtsaks nii meeskonda, koostööd, teineteisega arvestamist kui ka igaühe privaatsust ja individuaalsust. Isikupära kujuneb välja keskkonnas, kus arvestatakse eripärasid, andeid ja huvisid ning kus jääb ruumi ka iseolemisele.

ÕPPIMIST
Koos ja üksteiselt õppides, teadmisi ja vaimukultuuri väärtustades, paneme aluse haridust väärtustava inimese kujunemisele. Peame tähtsaks professionaalsust, teadmis- ja uudishimu ja elukestvat õppimist.

LOOVUST JA LOOMINGULISUST
Rikas sisemaailm ja avar silmaring kujunevad seal, kus laps saab olla loominguliselt vaba. Toetame mõtteerksust, uudishimu ja andeid.

MEIE EESAMÄRGIKS ON:
Luua keskkond,
mis soodustab lapse igakülgset arengut terveks, loovaks, isikupäraseks ja õnnelikuks inimeseks;
toetab last uute teadmiste ja oskuste omandamisel.

Luua keskkond,
mis soodustab õpetaja loomingulisust, isiksuslikku arengut ja valmisolekut koostööks.

Luua keskkond,
mis soodustab lapsevanemate ja lasteaia igakülgset koostööd;
toetab kodust kasvatust.

Arengukava tervikuna avaneb all olevalt lingilt.Lasteaia_arengukava_2014_2016