Toetuse taotlemine

Fondist toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos põhjendusega ning saata see e-kirjaga aadressil: arengufond@ramkool.edu.ee

Taotlus peab sisaldama:
1. raha kasutuse eesmärki ja põhjendust,
2. vastutavat isikut ja seotud isikuid,
3. koolituse/ürituse konkreetne kasutegur meie koolile,
4. millal vajatakse toetuse kohta otsust ja millal toetust,
5. taotletavat summat,
6. kas taotletakse kogusummat või aitab vajadusel ka osalisest toetusest,
7. kas toetuse taotlus on esitatud veel kellelegi,
8. kui on tegu koolituse või reisi tarnija kulutuste katmisega, tarnija(te) nimed

Taotlusi fondi toetuse saamiseks võivad esitada RaM Kooli õpetajad, õpilased ning vanematekogu töögrupid. Taotlustele vastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul.

Alus fondist raha eraldamiseks on arengufondi ühisotsus. Kui taotluse esitamisest 14 päeva jooksul ei ole plaanilist arengufondi koosolekut, toimub arutelu ja otsuse kinnitamine e-kirja teel.

Toetuse saaja esitab arengufondile e-kirja aadressil arengufond@ramkool.edu.ee lühiülevaate toetussumma kasutamisega seotud sündmusest hiljemalt 14 päeva jooksul pärast toetuse saamist. Juhul kui sündmuse iseloom ei võimalda selle aja jooksul ülevaadet esitada, tuleb ülevaade esitada 14 päeva jooksul pärast sündmuse toimumist.