COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Väljavõte Rocca al Mare Kooli hädaolukorra lahendamise plaani peatükist „Epideemia või nakkushaiguse puhang koolis“.

COVID-19 leviku tõkestamise plaan Rocca al Mare Koolis

Sissejuhatus
COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud Rocca al Mare Kooli õpetajate, õpilaste ja perede tegevuse reguleerimiseks viiruse leviku ärahoidmiseks.
COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus. Haigusest saab lähemalt lugeda siit:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kooli COVID-19 kriisimeeskond
Vastavalt Rocca al Mare Kooli kodukorrale tagab kooli laiemalt puudutavates kriisiolukordades operatiivse ja adekvaatse käitumise kooli kriisimeeskond.

COVID-19 viiruse tõkestamiseks moodustatud kriisimeeskond on:
1. Sirje Toomla, direktor, kriisimeeskonna juht 6507802
2. Heelika Kuning, juhiabi 6507805
3. Küllike Jaama, kooliarst 6507835
4. Aet Raudsep, vanema kooliosa juhataja 6507813
5. Ronald Juurmaa, keskmise kooliosa juhataja 6507814
6. Ingrid Pärloja, noorema kooliosa juhataja 6507810
7. Maarika Eha-Müller, personalijuht 6507806

Kriisimeeskonna kontakttelefon: 56684909

Kriisimeeskonna liikme puudumisel määrab asendaja kooli direktor. Kooli direktori puudumisel asendab teda kriisimeeskonnas juhatuse liige Katrin Rodi (6507806). Kriisimeeskonna kutsub vajadusel kokku kooli direktor. Kriisimeeskonna koosolekud ja otsused protokollitakse.
Kooli, kooliosa või klassi erakorraliselt distantsõppele saatmise otsuse teeb kriisimeeskond koostöös Terviseametiga. Kui distantsõppele saatmine puudutab rohkem kui ühte klassi, siis saadetakse vastav teavitus Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Ennetusmeetmed epideemia või nakkushaiguse puhangu korral koolis
1. Haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) õpilane või koolitöötaja kooli ei tule.
2. Koolipäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral tuleb minna koju. Õpilase puhul teavitab kooliarst lapsevanemat ning palub tal laps koju viia.
3. Õpilane või koolitöötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
4. Õpilasi või koolitöötajaid kohustame välisriigist saabumisel järgima ajakohaseid liikumispiiranguid ning Terviseameti ning Välisministeeriumi poolt antud juhiseid.
5. Jälgime isolatsiooni ja karantiini nõuetest kinnipidamist.
6. Räägime lastele järjepidevalt ning soovitame vanematel ka kodudes oma lastega rääkida hügieeni olulisusest, eriti kätepesust.
7. Paneme stendidele kätehügieeni jm viiruse leviku tõkestamise eesmärgiga teavitusplakatid.
8. Kõikidele kooli töötajatele tagame isikukaitsevahendid.
9. Lapsevanematel jt isikutel lubame koolimajja tulla vaid eelneva kokkuleppe alusel ning kandes kaitsemaski või visiiri.
10. Korraldame ukselinkide, käepidemete ja pindade desinfitseerimise ning põrandate desinfitseerimisvahendiga märgpuhastuse vähemalt kord päevas.
11. Tagame koolimajas kvaliteetse ventilatsiooni ning igapäevase tuulutamise.
12. Kooli sissepääsu juurde ning erinevatesse sektsioonidesse ja ruumidesse paneme (puutevabad) käte desinfitseerimisvahendid.
13. Sööklasse ja tualettruumidesse tagame kätepesuvahendite ja ühekordsete paberrätikute pideva olemasolu.
14. Viiruse leviku maandamisel on vahetute kontaktide vähendamine olulise tähtsusega ning selleks:
• hajutame õpilasi vahetundides, sööklas ja garderoobis. Vahetundides suuname õpilasi ka õue;
• vähendame erinevate gruppide kokku puutumist nii palju kui võimalik;
• ürituste, väljasõitude ja õppekäikude planeerimisel kaalume nende vajalikkust põhjalikult;
• väldime koosolekuid jm kogunemisi. Võimalusel viime need läbi veebi vahendusel.
15. Viirushaigestumise kõrgajal jälgime ja analüüsime õpilaste puudumiste põhjuseid, vajadusel korraldame õppetöö ümber.
16. Hajutamise eesmärgil teeme iseõppepäevi ning vajadusel rakendame hübriidõpet (kontakt- ja distantsõpe).
17. Riskirühma kuuluvatel lastel ja töötajatel võimaldame kodus õppimise ja töötamise.
18. Massilise viirushaigestumise korral on võimalus, et sulgeme kooli ning jätkame õppeprotsessiga distantsilt.

Infovahetus
Infovahetuseks kasutatakse RaM Kooli kanaleid: e-kool, e-kirjad, koduleht, Facebook. Vajadusel võetakse ühendust personaalselt telefoni teel või saadetaks SMS. Kriisimeeskond otsustab info liikumise: kellele, mis formaadis ja kes edastab; sõnastab põhisõnumi ja otsustab tegevuskava. Meediaga suhtleb (COVID-19 teemadel) vajadusel kooli direktor. Erakorraliste otsuste langetamisel (sh terve kooli erakorralisel distantsõppele suunamisel) võtab kriisimeeskond ühendust Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Vastav info saadetakse teadmiseks Vanematekogule.

COVID-19 positiivne õpilane või õpetaja
Kui õpilane või õpetaja saab COVID-19 positiivse diagnoosi, siis:
1. Õpilane või tema vanem/hooldaja teavitab diagnoosist perearsti ja klassijuhatajat.
2. Positiivse diagnoosiga õpilase klassijuhataja teavitab olukorrast kooli direktorit ja kooliarsti.
3. Õpetaja teavitab oma diagnoosist kooliarsti ja otsest juhti (õppetooli juhatajat).
4. Kriisimeeskond korraldab vastava info liikumise õpilase või õpetaja kontaktsetega koolis.
5. Kooliarst korraldab info edastamise Terviseametile.
6. Teavituse koostamisel on kool delikaatne ning peab kinni andmekaitse reeglitest.
7. Kooliruumide sulgemise ja õpilaste distantsõppele suunamise otsuse teeb kriisimeeskond. Otsuse tegemisel lähtutakse kehtivatest seadustest.
8. Haigestunud õpilane või õpetaja ning temaga otsekontaktis olnud koolipere liikmed võivad kooli tulla siis, kui perearst või Terviseamet on vastava loa andnud.
Koolis on arst ja meditsiiniõde, kes on abiks meie õpilastele, õpetajatele ja peredele.
Arst: Küllike Jaama 6507835
Õde: Liivi Brügel 6507835

Distantsõppe korraldus
COVID-19 viiruse tõkestamiseks määratud distantsõppe korraldus on kirjeldatud kooli poolt kehtestatud dokumentides:
https://ramkool.edu.ee/koduk/Oppekorraldus_keskmisele_ja_vanemale_kooliosale.pdf
https://ramkool.edu.ee/koduk/Oppekorraldus_nooremale_kooliosale.pdf

COVID-19 lisamaterjal

https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport
Hariduse valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus
Kultuuri valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused
Spordi valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/trennid-ja-huviringid
Haridus- ja Noorteameti juhised koolidele: https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised