Tugikeskus

Tugikeskuses töötab tugimeeskond õpilase, õpetaja ja lapsevanema toetamiseks.
Meie poole võivad oma murede ja märkamistega pöörduda kõik, kes abi, toetust ning nõuannet vajavad.
Anna oma murest või rõõmust teada: hev@ramkool.edu.ee

 

Psühholoog Siiri Vallimäe
siiri.vallimae@ramkool.edu.ee

Psühholoogi roll
-õpilaste, õpetajate ja vanemate nõustamine ja  konsulteerimine psühholoogia valdkonda kuuluvate teemade puhul (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine, emotsioonid, motivatsioon, käitumine, suhted, eneseareng, karjääriplaneerimine, kriis, stress ja muu)
-õpilaste erivajaduste hindamine ja sellest lähtuvalt sekkumisstrateegiate valik (nõustamine, edasisaatmine teiste erialaspetsialistide juurde);
-esmase kriisiabi osutamine
-eri töövormide kasutamine vastavalt vajadustele (individuaalne ja grupiviisiline töö, töö peredega, võrgustikutöö);

 

Logopeed Liili Raava
liili.raava@ramkool.edu.ee

Logopeedi roll
-Õpilaste suulise kõne hindamine ja vajadusel kõneravitundide andmine
-Õpilaste kirjaliku kõne hindamine ja vajadusel  grupitundide või individuaaltundide läbiviimine
-Lapsevanemate nõustamine
-Õpetajate nõustamine

 

Eripedagoogid Karen Kuusk, Aide Simson ja Kaialiisa Lääts
karen.kuusk@ramkool.edu.ee
aide.simson@ramkool.edu.ee
kaialiisa.laats@ramkool.edu.ee

Eripedagoogi roll
-Eripedagoogi roll on õpilaste arengu- ja õpioskuste hindamine ning õpivajaduste välja selgitamine
-Individuaal- või grupitundide läbiviimine, kus arendatakse lugemise ja kirjutamise osaoskusi, tehakse sõnavaralist tööd, parandatakse õigekirjaoskusi ning lõimitult toetatakse taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemise ning õpioskuste kujunemist.
-Õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja ettepanekute tegemine õpilasele jõukohase õppe tagamiseks ning vajalikeks kohandusteks õppeprotsessis

 

Õpiabiõpetaja
Õpiabiõpetaja roll
-Õpiabiõpetaja aitab kaasa sobivate õppemeetodite leidmisele, mis sobib antud õpilasele ning vajadusel aitab korraldada diferentseeritud õpet koostöös klassi-/aineõpetajaga
-Õpiabiõpetaja viib läbi tunde, mis on suunatud õpilase tunnetusprotsesside (taju, mälu, mõtlemine) arendamisele ja õppimisvõimekuse parandamisele
-Koostöös HEV koordinaatori, klassi-/aineõpetajaga täidetakse HEV õpilase individuaalne vaatluskaart.