Õppekorraldus

 • Õppetöö muusikakoolis toimub tunniplaani alusel.
 • Rühmatundide toimumise ajad määrab kool, individuaaltundide ajad õpetaja, lähtudes õpilaste ja enda jaoks sobivaimatest võimalustest. Siinkohal palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist – kui enamus õpilastest vabaneb tavakoolist kella 14-15 paiku, siis on paratamatu, et eriti vanematel õpilastel tuleb oma erialatundi oodata sageli kuni 2-3 tundi. Selle aja mõistlikuks sisustamiseks on koolis õnneks piisavalt võimalusi – pikapäevarühm, raamatukogu, mitmesugused trennid-ringid, samuti on võimalik küsida õpetaja käest võtit ja mõnes klassiruumis näiteks oma eriala harjutada.
 • Muudatuste tegemine individuaaltundide plaanis toimub õpetaja ja õpilase eelneval kokkuleppel.
 • Õpilase puudumisel tunnist, sõltumata selle põhjusest, loetakse tund toimunuks.
  Tundide järeletegemist ei toimu, välja arvatud õpetaja enese intitsiatiivil ja vabast ajast või puuduvate õpilaste tundide ajal.
 • Juhul, kui tund jääb ära õpetaja tõttu, tehakse tund järele mõlemale poolele sobival ajal õppeaasta jooksul või sobiva võimaluse mitteleidmisel tehakse rahaline tasaarvestus.
 • Õpilane on kohustatud puudumisest võimalikult varakult õpetajale ette teatama.
 • Tulenevalt õppeaasta terviklikkuse printsiibist ja sellest, et õppetöö aluseks on tunniplaan, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest reeglina ei tehta. Erandiks saavad olla vaid üle kahe nädala pikkused puudumised haiguse tõttu.
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Õppetöö ja vaheajad kattuvad RaM Kooli omadega.
 • Nii põhi- kui vabaõppe erialatunni pikkus on 30 või 45 minutit.
 • Solfedžotundide pikkuseks on 40 minutit.