Õppekorraldus

Õppetöö muusikakoolis toimub tunniplaani alusel.

Rühmatundide toimumise ajad määrab kool, individuaaltundide ajad õpetaja, lähtudes õpilaste ja enda jaoks sobivaimatest võimalustest. Siinkohal palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist – kui enamus õpilastest vabaneb tavakoolist kella 14-15 paiku, siis on paratamatu, et eriti vanematel õpilastel tuleb oma erialatundi oodata sageli kuni 2-3 tundi. Selle aja mõistlikuks sisustamiseks on koolis õnneks piisavalt võimalusi – pikapäevarühm, raamatukogu, mitmesugused trennid-ringid, samuti on võimalik küsida õpetaja käest võtit ja mõnes klassiruumis näiteks oma eriala harjutada.

Muudatuste tegemine individuaaltundide plaanis toimub õpetaja ja õpilase eelneval kokkuleppel.

Õpilase puudumisel tunnist, sõltumata selle põhjusest, loetakse tund toimunuks.
Tundide järeletegemist ei toimu, välja arvatud õpetaja enese intitsiatiivil ja vabast ajast või puuduvate õpilaste tundide ajal.

Juhul, kui tund jääb ära õpetaja tõttu, tehakse tund järele mõlemale poolele sobival ajal õppeaasta jooksul või sobiva võimaluse mitteleidmisel tehakse rahaline tasaarvestus.

Õpilane on kohustatud puudumisest võimalikult varakult õpetajale ette teatama.

Tulenevalt õppeaasta terviklikkuse printsiibist ja sellest, et õppetöö aluseks on tunniplaan, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest reeglina ei tehta. Erandiks saavad olla vaid üle kahe nädala pikkused puudumised haiguse tõttu.

Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppetöö ja vaheajad kattuvad RaM Kooli omadega.

Nii põhi- kui vabaõppe erialatunni pikkus on 30 või 45 minutit.

Solfedžotundide pikkuseks on 40 minutit.