Arengufond

on kooli vanematekogu algatusel 2009. aasta aprillis ellu kutsutud hea tahte sihtasutus, eesmärgiga aidata kaasa RaM Kooli arengule.

Õppeaastatel 2019 – 2022  keskendub Rocca al Mare Kooli arengufondi tegevus märksõnale “õpetaja”.
Läbi tulevaste tegevuste ja algatuste aitame luua võimalusi, et õpetajad saaksid tuua parimaid praktikaid meie kooli, et õppimine oleks huvitav ja õpetamine mitmekesine.

Selleks on vaja õpetajatel:

 • võimaldada kvaliteetseid,
 • inspireerivaid täienduskoolitusi;
 • võimalusi avardada silmaringi;
 • toetust oma uusi ideid praktikas proovida;
 • ning toetada koostööd partneritega ja ekspertidega.

  Rocca al Mare Kool peab olema jätkuvalt unikaalne ja parim, kus õpilased tunnevad end hästi ja turvaliselt, saades samas kaasaegsemaid teadmisi ja oskusi tulevaseks eluks.

  RaM Kooli arengufond toetab

 • RaM üldhariduskooli õpetajate motivatsiooni, ennekõike finantseeritakse õpetajate omaalgatuslikku erialast täiendõpet, mis ei mahu kooli iga-aastasesse koolituskavasse;
 • RaM kooli õpilasi ja õpetajaid, kes esindavad kooli, näiteks olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel;
 • silmaringi arendavate külaliste toomist kooli ning koolitusi, mis ei mahu ametlikku õppekavva;
 • huvi- ja õppetegevuseks vajaliku suuremahulise inventari soetamist;
 • RaM Kooli arengut toetavaid pilootprojekte, õpilaste ettevõtlikkust.


  Miks sellised valdkonnad

  Nagu näitab muuhulgas McKinsey & Company uuring (http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=7878), on kvaliteetse hariduse alustalaks hea õpetaja. Seetõttu peame vajalikuks aidata kaasa sellele, et head õpetajad tahaksid RaM koolis olla ja siia tulla ning et neil oleks piisavad võimalused enese arendamiseks.

  Kooli kuvandi kujunemist mõjutavad oluliselt koolipere saavutused. Soovime, et RaM Kooli teataks ennekõike kui haritud, andekate ja omanäoliste inimeste arenemist soosivat keskkonda.

  Intelligentse inimese üks tunnus on lai silmaring. Seda aitab kujundada suhtlemine huvitavate ja oma valdkonda tundvate inimestega. Kokkusaamine kirjanikuga muudab tema raamatud palju elavamaks niisamuti nagu rakendusfüüsikuga kohtumine aitab paremini mõista definitsioonide taga peituvat põnevat maaima. Lisaks on tänapäeva eluga toimetulekuks vaja tunda valdkondi, mida riiklik õppekava kohati ainult pealiskaudselt puudutab.

  Fond moodustub

  valdavalt kooli lapsevanemate ja vilistlaste tehtud vabatahtlikest annetustest ning annetatud vara müügituludest. Annetajad võivad olla nii juriidilised, kui ka füüsilised isikud. Annetajate nimekiri on avalik. Annetajal õigus jääda anonüümseks.

  Fondi laekunud annetused

  suunatakse fondi eesmärkide täitmiseks, sealhulgas vajadusel täies mahus. Võimalik fondi jooksev jääk kantakse järgmisesse eelarveaastasse ja/või investeeritakse konservatiivselt.

  Fondist toetuse saamiseks tuleb esitada arengufondile taotlus

  e-kirjaga aadressil arengufond@ramkool.edu.ee

  Kirja päises peab olema näidatud, et sellega taotletakse fondist toetust.
  Taotlus peab sisaldama:
  1. raha kasutuse eesmärki ja põhjendust,
  2. vastutavat isikut ja seotud isikuid,
  3. koolituse/ürituse konkreetne kasutegur meie koolile,
  4. millal vajatakse toetuse kohta otsust ja millal toetust,
  5. taotletavat summat,
  6. kas taotletakse kogusummat või aitab vajadusel ka osalisest toetusest,
  7. kas toetuse taotlus on esitatud veel kellelegi,
  8. kui on tegu koolituse, reisi või muu tarnija kulutuste katmisega, tarnija(te) nimed

  Taotlusi fondi toetuse saamiseks võivad esitada RaM Kooli õpetajad, õpilased ning vanematekogu töögrupid.

  Taotlustele vastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul.

  Alus fondist raha eraldamiseks on arengufondi ühisotsus.

  Kui taotluse esitamisest 14 päeva jooksul ei ole plaanilist arengufondi koosolekut, toimub arutelu ja otsus e-kirja teel.

  Toetuse saaja

  esitab arengufondile e-kirja aadressil arengufond@ramkool.edu.ee lühiülevaate toetussumma kasutamisega seotud sündmusest hiljemalt 14 päeva jooksul pärast toetuse saamist. Juhul kui sündmuse iseloom ei võimalda selle aja jooksul ülevaadet esitada, tuleb ülevaade esitada 14 päeva jooksul pärast sündmuse toimumist.

  Fond on RaM Kooli eelarvest ja tegevuskuludest lahutatud.

  Aruandlus.

  Ülevaade fondi poolt toetatud projektide ja korraldatud tuluürituste kohta avaldatakse kaks korda aastas RAM Kooli kodulehe arengufondi osas.

  Fondi toetajate nimed on kirjas RaM Kooli kodulehe arengufondi osas, kui toetaja ei ole avaldanud soovi jääda anonüümseks.

  Fondi arenedes

  on arengufondil õigus fondi statuuti täpsustada ja täiendada.

  Annetada saab:

  Rocca al Mare Kooli Sihtasutus.
  Arveldusarve EE632200221043899565 Swedbank
  Selgitusse märkida: Annetus RaM Kooli Arengufondi, annetaja nimi või soov jääda anonüümseks.

  Annetuse suurus

  Annetuse suurus ja annetamine on rangelt vabatahtlikud. Teretulnud on nii püsimaksekorraldused kui ühekordsed annetused vastavalt pere võimalusele ja soovile RaM Kooli arengule kaasa aidata.