Andmekaitsetingimused

Meie jaoks on väga tähtis kaitsta isikuandmeid, mis on meile usaldatud ja me suhtume sellesse täie tõsidusega. Kõikide andmete töötlemisel (st iga isikuandmetega tehtaval toimingul) lähtume vastavatest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ning samuti järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid.

Igapäevase koolielu korraldamiseks vajame erinevaid andmeid kõikide oma õpilaste, nende perede, kooli töötajate, aga ka teiste kooliga seotud isikute kohta. Andmete kogumise ja töötlemise alusteks on ennekõike haridustegevusega seotud seadused ning kooliga sõlmitud lepingud. Tegevuse käigus koguneb meile isikuandmeid nii Teie kui ka Teie laste kohta (nimed, isikukoodid, aadressid, elukohad, telefoninumbrid jne), sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Näiteks siis, kui Te meile kirjutate, esitate taotluse jne. Lisaks küsime luba koguda ja töödelda teatud andmeid koolielust tulenevalt tekkivatest vajadustest ja õppetööga seotud tegevusest. Sellistele isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Tagame oma sisemise töökorraldusega, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed. Vaid siis, kui andmeid on vaja õppetöö või vajalike tugiteenuste osutamiseks, seaduses sätestatud juhtudel või lepingust tulenevatel asjaoludel, oleme kohustatud avaldama teatud isikuandmeid kolmandatele isikutele (volitatud töötlejatele), kes peavad samuti järgima eelnimetatud seadusi ja andmetöötlemise põhimõtteid ning tagama isikuandmete turvalisuse.

Kõike eelnevat silmas pidades, ent väärtustades omalt poolt kooli ajaloo talletamist, jäädvustame kõiki koolielu avalikke sündmusi (aktused, spordipäevad, kontserdid jne) ning tutvustame seeläbi meie tegemisi oma kogukonnale kooli kodulehele, instagrami ja Facebook´i lehele vastavaid fotoalbumeid lisades. Samuti tunnustame nimetatud lehekülgede uudisvoogudes oma õpilasi nii koolisisestel kui väljas pool kooli saavutatud tulemuste eest.

Kõikide isikuandmetega seotud küsimuste korral saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil post@ramkool.edu.ee.