Õppetoolid ja ainesektsioonid

Ainesektsioonid
Rocca al Mare Kool on ainevaldkonniti jagatud ainesektsioonideks, mille eesotsas on ainesektsioonide juhatajad, kes korraldavad oma valdkonna tegevust kogu kooli lõikes. Kokku on 11 ainesektsiooni: emakeele, inglise keele, B- ja C-keele, muusika, KuKäKo, sotsiaalainete, matemaatika ja IT, loodusainete, spordi ja liikumise, klassiõpetajate ning eelkooli ainesektsioon kuhu kuuluvad kõik vastavate valdkondade õpetajad.

Kultuuri õppetool

Sotsiaalainete ainesektsiooni on koondunud sotsiaalainete – inimese- ja ühiskonnaõpetuse ning ajaloo ja filosoofia – õpetamine. Rocca al Mare Kooli üks eesmärke on kultuursete, haritud, eetiliste väärtushinnangutega noorte inimeste kujundamine. Sotsiaalainetel on selle eesmärgi täitmisel oluline roll kanda. Oma tundides pöörame suurt tähelepanu nii ainealaste teadmiste omandamisele kui ka tänapäevases maailmas hädavajalike oskuste kujundamisele. Peale tavapärase õppetöö innustame samuti õpilasi astuma üles olümpiaadidel ja teistel akadeemilistel jõukatsumistel, olgu need siis koolis või väljaspool kooli. Samuti on meie ainesektsiooni õpetajad viljakad uurimistööde juhendajad. Mõnel korral aastas on meie sisustada hommikukogunemised ning üks kord aastas ülekooliline muuseumipäev.

Emakeele ainesektsiooni ülesandeks on kaasaegse eesti ja maailmakirjanduse tutvustamine, kirjanduse aineprogrammi kaasajastamine värskelt ilmunud väärtteostega ning õpilaste kaasamine omaloomingulisesse protsessi, olgu selleks siis belletristilised katsetused, riigikohtu kaasuskonkurssidest osavõtt, uurimused ja teatritegemine. Meie ainesektsiooni korraldada on Demosthenese Pärja kõnevõistlused, iga-aastased vabariigi aastapäeva näidendid, õpilaslehe Casus Belli üllitamisel õla allapanek, kooli humanitaarainete olümpiaadi ning vabariikliku lingvistikavõistluse koolivooru korraldamine, kirjandus- ja keelekonkurssidest osavõtt. Õpetajate tegevuse pinnalt võib välja tuua ka uute õpikute ja töövihikute väljaandmist. Lisaks on läbi viidud keeleuuendust puudutavaid õppeseminare.

Muusika ainesektsiooni kuuluvad muusika- ja tantsuõpetajad. Oma tegevusega toetame sisemiselt harmoonilise inimese arengut ja hoiame fookuses teadliku ja teadvustava kultuurihuvilise kujunemist.
Meie hooles on aine – ja üldpädevuste arendamine praktilise musitseerimise, tantsu ja liikumise, muusikaloo ja -teooria ning omaloomingu kaudu. Väärtustame koostegutsemist, rõõmu ja loomingulisust.
Oleme õppeaasta jooksul osalised mitmete kontsertide ja sündmuste korraldamises, pakkudes õpilastele esinemisvõimalusi ning mitmekülgseid kontserdielamusi.
Muusika muudab maailma paremaks!

KuKäKo ainesektsioon
KuKäKo nimi on tuletatud kunsti, käsitöö ja kodunduse ainete esisilpidest. Selle nime taha peituvad meie koolis lisaks eelmainitutele ka puutöö ja alates 2018. aastast keraamika. Ühise nime kasutamine pole juhuslik – Rocca al Mare koolis moodustavad ained terviku ning õpetuse ülesehituses on silmas peetud lapse terviklikku ja igakülgset arengut läbi alg- ning põhikooli tundide. Nii kunsti-, käsitöö- kodunduse- kui keraamikatunnid pööravad lisaks uute oskuste omandamisele suurt tähelepanu lapse loovuse, iseseisva mõtlemise ja koostööoskuse arendamisele. Väga olulisel kohal on loomisrõõm ning käeliste tegevuste lõõgastav ja teraapiline mõju. Tänase koolilapse tõtlevas ja stressirohkes maailmas näeme oma ainetel olulist rolli ka pingete maandamisel ja läbi loomingu oma tasakaalukeskme leidmisel. Väikestes gruppides tegutsedes on võimalik tähelepanu pöörata lapse individuaalsusele ning leida üles ja tunnustada iga väikese looja tugevamaid külgi.
Meie sektsiooni ained lõimuvad mitmetes meie koolile (ainu)omastes KuKäKo koordineeritud üritustes nagu parimaid õpilasi märkama kutsuv Tunnustusõhtu ja jõuluootusele pühendatud Vaikuse Tuba, aga ka 8. klassi loovtöös ning iga-aastases Eesti Vabariigi aastapäeva tähistavas etenduses.
Meie eesmärk on aidata kaasa avatud ja loomingulise isiksuse arengule ning terve ja tervikliku maailmapildi tekkimisele, kus on võrdselt tähtsad nii traditsioonid ja ajalugu kui uuendused ja tulevik; nii koostööoskus kui igaühe individuaalsete eripäradega arvestamine.

Looduse-ja reaalainete õppetool

Matemaatika ainesektsiooni kuuluvad matemaatikaõpetajad peavad oluliseks, et meie õpilased väärtustaksid matemaatikat, oskaksid loogiliselt mõelda ja arutleda, omandaksid arusaama matemaatika erialakeelest ja sümbolitest ning suudaksid kasutada vajaduse korral matemaatilisi meetodeid mistahes probleemide lahendamisel. Matemaatika õppimist toetab ka õpilaste osalemine mitmesugustel ainevaldkonnaga seotud üritustel, kursustel ja võistlustel, näiteks matemaatikaolümpiaadid (7.-12. klass), rahvusvaheline nuputamisvõistlus „Känguru“ (1.-12. klass), TTÜ tehnoloogiakooli, TÜ teaduskooli ja TLÜ õpilasakadeemia kursused (7.-12. klass) jms.

Lähtealuseks loodusainete ainesektsioonis on: kriitiliselt mõtlev inimene on õnnelik inimene.
Meie jaoks on oluline motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva inimese kujundamine.
Meie eesmärgiks on suunata õpilasi aru saama looduses toimuvatest protsessidest ja tekitada õpilastes sisemist motivatsiooni, et uurida meid ümbritsevat nii elus- kui ka eluta looduse seisukohalt. Peame tähtsaks, et õpilased oleksid iseseisvad ja võtaksid vastutuse enda eest. Seda kõike püüame õpilastele pakkuda läbi matemaatika, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse ja bioloogia.

Liikumise õppetool

Põhiaineks on kehaline kasvatus, mille ainekavva kuuluvad põhialadena võimlemine, kergejõustik, liikumis- ja sportmängud, talialad ning tantsuline liikumine ja rütmika. 1.-6. klassini osalevad õpilased ka ujumise kursustel. Lähtudes olemasolevatest sportimistingimustest ning õpilaste huvidest, tegeletakse veel saalihoki, pesapalli, ragbi, frisbee, sulgpalli, tennise, jäähoki, lumelauasõidu jmt õppimisega. Paljude õpilaste meelisharrastuse tundides õpitakse muuhulgas arvestama ka kaaslaste ja sõpradega, samuti tunnetatakse jõudu, kiirust, vastupidavust ning osavust. Kogetakse saavutusrõõmu ning ka pettumusi, väga oluline roll on sotsialiseerumisel. Enesemääratlemise seisukohalt võib liikumisharrastus kujuneda indiviidile elutähtsaks tugipunktiks. Koolisport pakub sportlikke võimalusi igale õpilasele ning õpetaja on toetajaks liikumisharrastuse sobiva ning meeldiva vormi leidmisel. Lisaväärtusena tunneme rõõmu kaunitest paikadest, kus kehaline tegevus toimub, mida meie kooli ümbruses on õnneks külluses.

Võõrkeelte õppetool

Inglise keele ainesektsiooni kuuluvad inglise keele õpetajad. Inglise keel on üks nendest keeltest, mille õppimist on võimalik alustada 1. klassis, põhilised keelestruktuurid omandatakse põhikooli lõpuks ning gümnaasiumi lõpetaja on suuteline õppima mitmeid aineid või jätkama õpinguid inglise keeles, kasutades akadeemilist inglise keelt. Inglise keele oskus on tänapäeva ühiskonnas ülimalt oluline. Inglise keele õppimise eesmärkideks on suhtlusoskuse omandamine ning teiste ainete toetamine koostööprojektide kaudu. Õpilased õpivad orienteeruma maailma kultuuriloos, aktuaalsetes probleemides ja kultuurierisustes. Praktilist inglise keele oskust saavad õpilased harjutada 8. klassis, viibides aprilli vaheajal autentses keskkonnas keele- ja kultuurireisil. Lisaks koostööle erinevate organisatsioonidega nii Eestist kui välismaalt oleme partnerkooliks keskusele Cambridge English Assessment, pakkudes sellega õpilastele võimalust sooritada C1 ja C2 taseme rahvusvahelisi inglise keele eksameid. Võimalusel võtavad meie õpilased osa ka koolivälistest konkurssidest ning olümpiaadidest. Lisaks tavapärasele õppetööle korraldatakse kogu aasta vältel mitmesuguseid ingliskeelseid üritusi eri vanuseastmetele, nt ingliskeelsete mängude hommik (2.–4. kl), „English Day“ (5. kl), inglise keele häälimiskonkurss Spelling Bee (2.–11. kl), Spelling Bee Championship (9.–11. klass), „9 o´clock Tea“ (9.–12. kl).

B- ja C-keelte sektsiooni moodustavad keeled, mida õpitakse teise või kolmanda võõrkeelena. Rocca al Mare koolis alustatakse teise võõrkeele õppimist 4. klassis. Valida saab inglise, hispaania, prantsuse, saksa ja vene keele vahel. B-keelt õpitakse 4.-11. klassini ning 11. klassi kevadvaheajal toimub nädalane keele- ja kultuurireis riiki, mille keelt on õpitud. Gümnaasiumiastmes on võimalus alustada uue keele õpingutega. Oluline on mitmesuguste rahvusvaheliste keeleeksamite sooritamise võimalus (nt prantsuse keeles DELF, saksa keeles DSD, vene keeles TPKU) eri tasemel ning seda nii B- kui C-keele õppijatele. Koostöös inglise keele sektsiooniga korraldatakse populaarset „Luulekohvikut“ (2.–12. kl) jt ühisüritusi.

 

Klassiõpetajate õppetool

Algus algab algusest
ja mis on see algus?
See on, kui tunned armastust –
siis paistab lõpus valgus.
/Peeter Volkonski/

Klassiõpetajate ainesektsiooni kuuluvad õpetajad tegelevad õpilastega 1.-5.klassini. Kolmel esimesel aastal toimub õppimine üldõpetuse põhimõtetel ning alates neljandast ainesüsteemi järgides. Õpiteele vundamendi loomise oluline osa on tihe koostöö peredega. Koolis õpitu kinnistamiseks toimuvad erinevad ühisüritused, mis annavad lastele elulisi kogemusi ning võimaluse end proovile panna. Näiteks loodusretked klassiga ja/või klassiperedega, esinemiste ettevalmistused, heategevuslikud ettevõtmised, töötoad koos laste ja vanematega jne.
Kool on osa elust ja seetõttu on teretulnud kõik sündmused ja olukorrad, mis inimest eluteel saadavad, et mõtelda ja mõtiskleda, kasutada oma teadmisi või neid siis juurde otsida ning püüda aru saada ja kogemusest õppida.
Ülo Vooglaid on öelnud: „Õppides inimene targemaks ei saa. Õppides saab inimene teadmisi. Ka teadmised on vajalikud. Aga targemaks saab inimene mõteldes ja mõtestades. Teadmiste kõrval peavad olema ka oskused teadmisi kasutada ja arusaamine, mis kujuneb sootuks teisel teel ja mis iseloomustab lapse arengutaset. Targemaks ei saa inimest teha; targemaks inimene kujuneb, kui tal on ümberringi küllalt palju tarku inimesi.“
Õpitegevused toetuvad suhetele ja iseenese mõistmisele. Seetõttu saab paralleelselt õpikutarkustele harjutatud eneseteadlikkust (minu mõtted, tunded, tahtmised), märkamisi (teiste tunded, tegevused, vajadused), tegevuste mõtestamist (miks me midagi õpime või teeme) jne. Igapäevase õppimise puhul rakendame rohkelt aktiivõppemeetodeid (paaris- ja rühmatööd, rollimängud, katsetamine ja avastamine, iseõppepäevad jms).
Klassiõpetajate ja klassijuhatajatena soovime olla meie hoole alla usaldatud õpilastele turvaliseks teekaaslaseks pika ja põneva koolitee algusetapis. Püüame julgustada ning suunata iga õpilast avastama isiklikke tugevusi ja arenguvõimalusi, et ta saaks olla uudishimulik, abivalmis ning töökas ilmakodanik, kes julgeb olla aus ning omanäoline.