Õppetoolid ja ainesektsioonid

Ainesektsioonid
Rocca al Mare Kool on ainevaldkonniti jagatud ainesektsioonideks, mille eesotsas on ainesektsioonide juhatajad, kes korraldavad oma valdkonna tegevust kogu kooli lõikes. Kokku on 11 ainesektsiooni: emakeele, inglise keele, B- ja C-keele, muusika, KuKäKo, sotsiaalainete, matemaatika ja IT, loodusainete, spordi ja liikumise, klassiõpetajate ning eelkooli ainesektsioon kuhu kuuluvad kõik vastavate valdkondade õpetajad.

Kultuuri õppetool

Sotsiaalainete ainesektsiooni on koondunud sotsiaalainete – inimese- ja ühiskonnaõpetuse ning ajaloo ja filosoofia – õpetamine. Rocca al Mare Kooli üks eesmärke on kultuursete, haritud, eetiliste väärtushinnangutega noorte inimeste kujundamine. Sotsiaalainetel on selle eesmärgi täitmisel oluline roll kanda. Oma tundides pöörame suurt tähelepanu nii ainealaste teadmiste omandamisele kui ka tänapäevases maailmas hädavajalike oskuste kujundamisele. Peale tavapärase õppetöö innustame samuti õpilasi astuma üles olümpiaadidel ja teistel akadeemilistel jõukatsumistel, olgu need siis koolis või väljaspool kooli. Samuti on meie ainesektsiooni õpetajad viljakad uurimistööde juhendajad. Mõnel korral aastas on meie sisustada hommikukogunemised ning üks kord aastas ülekooliline muuseumipäev.

Emakeele ainesektsiooni ülesandeks on kaasaegse eesti ja maailmakirjanduse tutvustamine, kirjanduse aineprogrammi kaasajastamine värskelt ilmunud väärtteostega ning õpilaste kaasamine omaloomingulisesse protsessi, olgu selleks siis belletristilised katsetused, riigikohtu kaasuskonkurssidest osavõtt, uurimused ja teatritegemine. Meie ainesektsiooni korraldada on Demosthenese Pärja kõnevõistlused, iga-aastased vabariigi aastapäeva näidendid, õpilaslehe Casus Belli üllitamisel õla allapanek, kooli humanitaarainete olümpiaadi ning vabariikliku lingvistikavõistluse koolivooru korraldamine, kirjandus- ja keelekonkurssidest osavõtt. Õpetajate tegevuse pinnalt võib välja tuua ka uute õpikute ja töövihikute väljaandmist. Lisaks on läbi viidud keeleuuendust puudutavaid õppeseminare.

Muusika ainesektsioon hõlmab endas muusikaõpetust 1.-12. klassini. Meie soov on toetada sisemiselt harmoonilise inimese arengut, kellest kasvaks teadlik ja teadvustav kultuurihuviline. Läbi praktilise musitseerimise, omaloomingu ning muusikaloo ja -teooriaga tutvumise kaudu, toetab muusikatund järjepidevalt kõigi 12. õppeaasta jooksul nii õpilase aine- kui üldpädevuste kujundamist. Ainesektsioon kannab õppeaasta jooksul hoolt ka mitmete kontsertide ning ürituste korraldamise eest, pakkudes õpilastele esinemisvõimalusi ning mitmekülgseid kontserdielamusi.

KuKäKo ainesektsioon
Kunsti, käsitöö ja kodunduse tunnid on liidetud ühtseks tervikuks, millele on antud ainete algussilpidest tuletatult kõlav kirjapilt KuKäKo. Meie ainesektsiooni õpetajad peavad oluliseks lapse tasakaalustatud arengut ning selles on KuKäKo ainetel tähtis osa. Kunstis pöörame tähelepanu loovuse ja eneseväljendamisoskuse arendamisele ning tervikliku maailmapildi kujundamisele. Õpime tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning neid ära kasutama loometegevuses. Loome sildu kunstiajaloo ja tänapäeva vahel. Käsitöö mõte on loomingus ja käelises tegevuses ning oma kultuuri kaudu kogeda maailmakultuuri. Käsitöö olemus on traditsiooniline, mis varieerub ajas ja ruumis püüdega säilitada põhikuju. See ühendab endas ühelt poolt rahvusliku ja teiselt poolt tuleviku poole püüdleva alge. Ka puutöös ei ole eesmärgiks konkreetne omandatud oskus, vaid protsessis saadud mitmekülgne kogemus, mis sisaldab teatud annuse seiklust ja uudsust. Kunst ja looming on puutöö sisu loojad. Kodunduses omandatud teadmised ei seostu ainult praktilise elu vajadustega, vaid võimaldavad saada ka ülevaate erinevate maade kultuuridest lähtuvalt õppeaine spetsiifikast. Kõigis KuKäKo õppeainetes väärtustatakse loovust, mõtlemist ja isiksuse individuaalset arengut.

Looduse-ja reaalainete õppetool

Matemaatika ainesektsiooni kuuluvad matemaatikaõpetajad peavad oluliseks, et meie õpilased väärtustaksid matemaatikat, oskaksid loogiliselt mõelda ja arutleda, omandaksid arusaama matemaatika erialakeelest ja sümbolitest ning suudaksid kasutada vajaduse korral matemaatilisi meetodeid mistahes probleemide lahendamisel. Matemaatika õppimist toetab ka õpilaste osalemine mitmesugustel ainevaldkonnaga seotud üritustel, kursustel ja võistlustel, näiteks matemaatikaolümpiaadid (7.-12. klass), rahvusvaheline nuputamisvõistlus „Känguru“ (1.-12. klass), TTÜ tehnoloogiakooli, TÜ teaduskooli ja TLÜ õpilasakadeemia kursused (7.-12. klass) jms.

Lähtealuseks loodusainete ainesektsioonis on: kriitiliselt mõtlev inimene on õnnelik inimene.
Meie jaoks on oluline motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva inimese kujundamine.
Meie eesmärgiks on suunata õpilasi aru saama looduses toimuvatest protsessidest ja tekitada õpilastes sisemist motivatsiooni, et uurida meid ümbritsevat nii elus- kui ka eluta looduse seisukohalt. Peame tähtsaks, et õpilased oleksid iseseisvad ja võtaksid vastutuse enda eest. Seda kõike püüame õpilastele pakkuda läbi matemaatika, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse ja bioloogia.

Liikumise õppetool

Põhiaineks on kehaline kasvatus, mille ainekavva kuuluvad põhialadena võimlemine, kergejõustik, liikumis- ja sportmängud, talialad ning tantsuline liikumine ja rütmika. 1.-6. klassini osalevad õpilased ka ujumise kursustel. Lähtudes olemasolevatest sportimistingimustest ning õpilaste huvidest, tegeletakse veel saalihoki, pesapalli, ragbi, frisbee, sulgpalli, tennise, jäähoki, lumelauasõidu jmt õppimisega. Paljude õpilaste meelisharrastuse tundides õpitakse muuhulgas arvestama ka kaaslaste ja sõpradega, samuti tunnetatakse jõudu, kiirust, vastupidavust ning osavust. Kogetakse saavutusrõõmu ning ka pettumusi, väga oluline roll on sotsialiseerumisel. Enesemääratlemise seisukohalt võib liikumisharrastus kujuneda indiviidile elutähtsaks tugipunktiks. Koolisport pakub sportlikke võimalusi igale õpilasele ning õpetaja on toetajaks liikumisharrastuse sobiva ning meeldiva vormi leidmisel. Lisaväärtusena tunneme rõõmu kaunitest paikadest, kus kehaline tegevus toimub, mida meie kooli ümbruses on õnneks külluses.

Võõrkeelte õppetool

Inglise keele ainesektsiooni kuulub, nagu nimigi ütleb, inglise keel ehk A-võõrkeel, mille õppimist alustatakse 1. klassis, põhilised keelestruktuurid omandatakse põhikooli lõpuks ning gümnaasiumi lõpetaja on suuteline õppima erinevaid aineid või jätkama õpinguid inglise keeles kasutades akadeemilist inglise keelt. Selleks, et ingliskeelses ülikoolis õppimist toetada, toimub gümnaasiumis ka vastav valikkursus. Inglise keele oskus on kaasaegses ühiskonnas ülimalt oluline. Inglise keele õppimise eesmärkideks on suhtlusoskuse omandamine antud keeles ning teiste ainete toetamine näiteks läbi koostööprojektide. Õpilased õpivad orienteeruma maailma kultuuriloos, aktuaalsetes probleemides ja kultuurierisustes. Praktilist inglise keele oskust saavad õpilased harjutada 8. klassis, viibides aprilli vaheajal autentses keskkonnas Inglismaal keele- ja kultuurireisil. Lisaks koostööle erinevate organisatsioonidega nii Eestist kui välismaalt oleme ka näiteks partnerkooliks Cambridge English Assessment keskusele, pakkudes sellega õpilastele võimalust sooritada C1 ja C2 taseme rahvusvahelisi eksameid. Võimalusel võtavad meie õpilased osa ka koolivälistest konkurssidest ning olümpiaadidest. Lisaks tavapärasele õppetööle korraldame läbi aasta mitmesuguseid inglise keelseid üritusi erinevatele vanuseastmetele, nt ingliskeelsete mängude hommik (2.-4.kl), „English Day“ (5.kl), inglise keele häälimiskonkurss Spelling Bee (2.-11.kl), Spelling Bee Championship (9.-11.klass), „9 o´clock Tea“ (9.-12.kl). Koostöös B- ja C-keelte sektsiooniga korraldame väga populaarseks muutunud „Luulekohvikut“ (2.-12.kl) ning iga aasta aprillis viime ühiselt läbi Eesti koolinoorte meistrivõistlusi Scrabble lauamängus.

B- ja C-keelte sektsiooni moodustavad keeled, mida õpitakse teise või kolmanda võõrkeelena. Rocca al Mare koolis alustatakse teise võõrkeele õppimist 4. klassis. Valida saab hispaania, prantsuse, saksa ja vene keele vahel. B-keelt õpitakse 4.-11. klassini ning 11. klassi kevadvaheajal toimub sarnaselt inglise keelega nädalane keele- ja kultuurireis riiki, mille keelt on õpitud. 7. klassis saab soovi korral hakata õppima kolmandat ehk C-keelt ja valida saab taaskord hispaania, prantsuse, saksa või vene keelt. Valikkursustena pakub kool ka gümnaasiumiastmele võimalust alustada kas uue keele õpingutega või õppida mõnda õpitud keelt süvendatult edasi. Suurepärase võimalusena võiks välja tuua ka erinevate rahvusvaheliste keeleeksamite sooritamise võimaluse (nt prantsuse keeles DELF, saksa keeles DSD) erineval keeletasemel ning seda nii B- kui C-keele õppijatele.

 

Klassiõpetajate õppetool

Algus algab algusest
ja mis on see algus?
See on, kui tunned armastust –
siis paistab lõpus valgus.
/Peeter Volkonski/

Klassiõpetajate ainesektsiooni kuuluvad õpetajad tegelevad õpilastega 1.-5.klassini. Kolmel esimesel aastal toimub õppimine üldõpetuse põhimõtetel ning alates neljandast ainesüsteemi järgides. Õpiteele vundamendi loomise oluline osa on tihe koostöö peredega. Koolis õpitu kinnistamiseks toimuvad erinevad ühisüritused, mis annavad lastele elulisi kogemusi ning võimaluse end proovile panna. Näiteks loodusretked klassiga ja/või klassiperedega, esinemiste ettevalmistused, heategevuslikud ettevõtmised, töötoad koos laste ja vanematega jne.
Kool on osa elust ja seetõttu on teretulnud kõik sündmused ja olukorrad, mis inimest eluteel saadavad, et mõtelda ja mõtiskleda, kasutada oma teadmisi või neid siis juurde otsida ning püüda aru saada ja kogemusest õppida.
Ülo Vooglaid on öelnud: „Õppides inimene targemaks ei saa. Õppides saab inimene teadmisi. Ka teadmised on vajalikud. Aga targemaks saab inimene mõteldes ja mõtestades. Teadmiste kõrval peavad olema ka oskused teadmisi kasutada ja arusaamine, mis kujuneb sootuks teisel teel ja mis iseloomustab lapse arengutaset. Targemaks ei saa inimest teha; targemaks inimene kujuneb, kui tal on ümberringi küllalt palju tarku inimesi.“
Õpitegevused toetuvad suhetele ja iseenese mõistmisele. Seetõttu saab paralleelselt õpikutarkustele harjutatud eneseteadlikkust (minu mõtted, tunded, tahtmised), märkamisi (teiste tunded, tegevused, vajadused), tegevuste mõtestamist (miks me midagi õpime või teeme) jne. Igapäevase õppimise puhul rakendame rohkelt aktiivõppemeetodeid (paaris- ja rühmatööd, rollimängud, katsetamine ja avastamine, iseõppepäevad jms).
Klassiõpetajate ja klassijuhatajatena soovime olla meie hoole alla usaldatud õpilastele turvaliseks teekaaslaseks pika ja põneva koolitee algusetapis. Püüame julgustada ning suunata iga õpilast avastama isiklikke tugevusi ja arenguvõimalusi, et ta saaks olla uudishimulik, abivalmis ning töökas ilmakodanik, kes julgeb olla aus ning omanäoline.