Küsi toetust

RaM Kooli Arengufond on rõõmuga toetamas meie koolipere – õpetajate, õpilaste, kooli heaks toimetavate töögruppide – unistusi ning häid algatusi:

  • Õpetajate omaalgatuslikku erialast täiendõpet;
  • Õpilasi ja õpetajaid, kes esindavad kooli olümpiaadidel, võistlustel või konkurssidel;
  • Silmaringi arendavate külaliste toomist kooli ning koolitusi;
  • Huvi- ja õppetegevuseks vajaliku suuremahulise inventari soetamist;
  • RaM Kooli arengut toetavaid pilootprojekte;
  • Õpilaste ettevõtlikkust.

 

Hea õpetaja!
2019-2021 õppeaastal keskendus Arengufondi tegevus märksõnale ÕPETAJA”. Projekti eesmärk on innustada õpetajaid end arendama, innovatiivselt mõtlema ning aitame luua võimalusi, et õpetajad saaksid tuua parimaid praktikaid meie kooli, et õppimine oleks huvitav ja õpetamine mitmekesine.

Oleme kooli kogukonna kaasabiga kogunud olulise summa ning jätkame selle jaoks vahendite leidmist ja koolile eraldamist. Julgustame Sind endale sobivaid koolitusi otsima ja nende läbimiseks toetust küsima. Esita taotlus kas oma kooliosa juhatajale, õppetooli juhatajale või kooli direktorile.

Arengufondi toetusel koolituse läbimiseks on õpetajal omaosaluse määr 10-20%. Taotluste rahuldamise ja omaosaluse suuruse otsustab kooli direktor.
Kui koolitus on läbitud, on õpetajal õigus omaosaluse summa tagasi taotleda.

Selleks toimi järgmiselt:

1. tagasisidesta läbitud koolitust;
2. kirjuta koolituse läbimise ja sellest saadava kasulikkuse kohta uudis, mida kajastatakse kooli erinevates kanalites;
3. taotlus omaosaluse tagastuseks peab sisaldama infot kuidas antud koolituse läbimine on jõudnud kooli programmi (nt uue metoodika kasutus tundides, valikaine loomine, kooli tugitegevustes saadud teadmiste kasutamine vmt);

Aruanne, uudislugu ja taotlus edasta kooli direktorile sirje.toomla@ramkool.edu.ee  ja Arengufondile arengufond@ramkool.edu.ee


Hea toetuse taotleja!
Kui soovid oma hea unistuse täitumiseks Arengufondi poolset toetust, siis palun saada meile taotlus allpool etteantud vormingus ning edasta see aadressile: arengufond@ramkool.edu.ee

Taotluse sisu:
1. raha kasutuse eesmärk, põhjendus ja taotleva toetuse summa;
2. vastutav isik ja seotud isikud;
3. projekti /ürituse konkreetne kasutegur meie koolile;
4. kas taotletakse kogusummat või aitab vajadusel ka osalisest toetusest;
5. kas toetuse taotlus on esitatud veel kellelegi;
6. kui on tegu koolituse/reisi tarnija kulutuste katmisega, siis palume märkida tarnija(te) nimed

Lubame, et vastame Sinu taotlusele hiljemalt 14 päeva jooksul. Otsus toetuse eraldamiseks on sünnib arengufondi ühise arutelu tulemusena ja enamusotsusena.

Lennukat unistamist ja julget pealehakkamist!