Kultuuri õppetool

Sotsiaalainete ainesektsiooni on koondunud sotsiaalainete – inimese- ja ühiskonnaõpetuse ning ajaloo ja filosoofia – õpetamine. Rocca al Mare Kooli üks eesmärke on kultuursete, haritud, eetiliste väärtushinnangutega noorte inimeste kujundamine. Sotsiaalainetel on selle eesmärgi täitmisel oluline roll kanda. Oma tundides pöörame suurt tähelepanu nii ainealaste teadmiste omandamisele kui ka tänapäevases maailmas hädavajalike oskuste kujundamisele. Peale tavapärase õppetöö innustame samuti õpilasi astuma üles olümpiaadidel ja teistel akadeemilistel jõukatsumistel, olgu need siis koolis või väljaspool kooli. Samuti on meie ainesektsiooni õpetajad viljakad uurimistööde juhendajad. Mõnel korral aastas on meie sisustada hommikukogunemised ning üks kord aastas ülekooliline muuseumipäev.

Emakeele ainesektsiooni ülesandeks on kaasaegse eesti ja maailmakirjanduse tutvustamine, kirjanduse aineprogrammi kaasajastamine värskelt ilmunud väärtteostega ning õpilaste kaasamine omaloomingulisesse protsessi, olgu selleks siis belletristilised katsetused, riigikohtu kaasuskonkurssidest osavõtt, uurimused ja teatritegemine. Meie ainesektsiooni korraldada on Demosthenese Pärja kõnevõistlused, iga-aastased vabariigi aastapäeva näidendid, õpilaslehe Casus Belli üllitamisel õla allapanek, kooli humanitaarainete olümpiaadi ning vabariikliku lingvistikavõistluse koolivooru korraldamine, kirjandus- ja keelekonkurssidest osavõtt. Õpetajate tegevuse pinnalt võib välja tuua ka uute õpikute ja töövihikute väljaandmist. Lisaks on läbi viidud keeleuuendust puudutavaid õppeseminare.

Muusika ainesektsiooni kuuluvad muusika- ja tantsuõpetajad. Oma tegevusega toetame sisemiselt harmoonilise inimese arengut ja hoiame fookuses teadliku ja teadvustava kultuurihuvilise kujunemist.
Meie hooles on aine – ja üldpädevuste arendamine praktilise musitseerimise, tantsu ja liikumise, muusikaloo ja -teooria ning omaloomingu kaudu. Väärtustame koostegutsemist, rõõmu ja loomingulisust.
Oleme õppeaasta jooksul osalised mitmete kontsertide ja sündmuste korraldamises, pakkudes õpilastele esinemisvõimalusi ning mitmekülgseid kontserdielamusi. Tähistame kontsertidega näiteks rahvusvahelist muusikapäeva ja džässikuu algust, igal aastal toimub jõulukontsert-jumalateenistus Kaarli kirikus, muusika kaunistab aktusi, kõnevõistlust ja tunnustusõhtuid ning uueks traditsiooniks on kujunemas kooride kontsert heategevusliku kevadfestivali raames. Meie kooridesse on õpilased oodatud kogu stuudiumi vältel – 1.-12. klassini.
Muusika muudab maailma paremaks!

KuKäKo ainesektsioon
KuKäKo nimi on tuletatud kunsti, käsitöö ja kodunduse ainete esisilpidest. Selle nime taha peituvad meie koolis lisaks eelmainitutele ka puutöö ja alates 2018. aastast keraamika. Ühise nime kasutamine pole juhuslik – Rocca al Mare koolis moodustavad ained terviku ning õpetuse ülesehituses on silmas peetud lapse terviklikku ja igakülgset arengut läbi alg- ning põhikooli tundide. Nii kunsti-, käsitöö- kodunduse- kui keraamikatunnid pööravad lisaks uute oskuste omandamisele suurt tähelepanu lapse loovuse, iseseisva mõtlemise ja koostööoskuse arendamisele. Väga olulisel kohal on loomisrõõm ning käeliste tegevuste lõõgastav ja teraapiline mõju. Tänase koolilapse tõtlevas ja stressirohkes maailmas näeme oma ainetel olulist rolli ka pingete maandamisel ja läbi loomingu oma tasakaalukeskme leidmisel. Väikestes gruppides tegutsedes on võimalik tähelepanu pöörata lapse individuaalsusele ning leida üles ja tunnustada iga väikese looja tugevamaid külgi.
Meie sektsiooni ained lõimuvad mitmetes meie koolile (ainu)omastes KuKäKo koordineeritud üritustes nagu parimaid õpilasi märkama kutsuv Tunnustusõhtu ja jõuluootusele pühendatud Vaikuse Tuba, aga ka 8. klassi loovtöös ning iga-aastases Eesti Vabariigi aastapäeva tähistavas etenduses.
Meie eesmärk on aidata kaasa avatud ja loomingulise isiksuse arengule ning terve ja tervikliku maailmapildi tekkimisele, kus on võrdselt tähtsad nii traditsioonid ja ajalugu kui uuendused ja tulevik; nii koostööoskus kui igaühe individuaalsete eripäradega arvestamine.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738