Õppesüsteem

Rocca al Mare Kool on täismahuline üldhariduskool 1.-12. klassini.
Kool töötab kuni kolme paralleelklassiga.

Õppesüsteemi järgi jaotub kool nelja astmesse:
1. aste – 1.–3. klass,
2. aste – 4.–6. klass,
3. aste – 7.–9. klass,
4. aste – 10.–12. klass.

Juhtimise seisukohalt, tagamaks õpilastele sujuvad üleminekud ühest astmest teise, jaguneb kool kolmeks kooliosaks: noorem kooliosa (1.–5. klass), keskmine kooliosa (6.-9. klass) ja vanem kooliosa (10.–12. klass). Kooliosade tegevust koordineerivad kooliosade juhatajad.

Rocca al Mare Kooli õppekava toetub riiklikule õppekavale. See on aluseks kogu kooli õppe- ja kasvatussüsteemi eesmärgistamisel ja organiseerimisel.
RaM Kooli õppekavas kasutatakse järgmisi mõisteid:
Õppeaasta on ajavahemik 1. septembrist 31. augustini.
• Õppeaasta on jaotatud viieks perioodiks, iga õppeperiood kestab 35 õppepäeva. 7.-12. klassis on perioodis 30 õppepäeva akadeemilist õpet ja viis päeva arvestuste sooritamiseks ehk arvestuste nädal.
Õppenädal koosneb viiest õppepäevast.
Õppepäev koosneb tundidest. Tundide arv ja järjekord on sätestatud tunniplaaniga.
Õppetund on üldjuhul 45-minutiline õppeühik, milles ainepädevusteni jõutakse läbi erinevate tegevuste.
• Õppeained on jaotatud 35 tunni pikkusteks kursusteks. Kursuste arv on kehtestatud kooli õppekavas.

RaM Kooli õppetöö toimub 1. kooliastmes üldõppe ja 2. kooliastmes aineõppe vormis.
3. kooliastme lõpus ja 4. kooliastmes on kasutuses kursuste süsteem, mis võimaldab keskenduda ühes perioodis 5 – 8 õppeainele ja efektiivsemalt kasutada ainetevahelist integratsiooni.

Kõik 10.-12. klassi õpilased saavad oma õppekava individuaalselt kujundada juba suuremal määral. Nende jaoks on 72 kursust (tüviõpe) õppekavast tulenevaid kohustuslikke aineid, millele lisanduvad 15 kursust kooli valikul ning 6-10 kursust (valikained) valib iga õpilane ise kooli poolt pakutavate ainete hulgast.