Kaasava hariduse õppetool

Kaasava hariduse õppetööl töötab õpilase, õpetaja ja lapsevanema toetamiseks.
Meie poole võivad oma murede ja märkamistega pöörduda kõik, kes abi, toetust ning nõuannet vajavad.
Anna oma murest või rõõmust teada: hev@ramkool.edu.ee

Kaasava hariduse õppetool hõlmab erinevaid tugiteenuseid: logopeediline ja eripedagoogiline abi, psühholoogiline abi ja meditsiiniline abi. Seetõttu kuuluvad meie õppetooli logopeed, eripedagoogid, psühholoogid, inimeseõpetuse õpetajad, kooliarst ja kooliõde.

Kaasava hariduse eesmärk on luua avatud, kaasav ja mitmekesine õpikeskkond, kus iga õpilane tunneb end tunnustatuna ja saab arendada oma täielikku potentsiaali. Kaasav haridus hõlmab endas kolme komponenti, milleks on akadeemiline kaasatus, sotsiaalne kaasatus ja emotsionaalne kaasatus. Meile on oluline koostöö erinevate osapoolte vahel, et tagada õpilastele parim võimalik toetus ja õppimisvõimalused.

Kaasava hariduse õppetooli eesmärk on:

  • pakkuda õpilasele ja perele tuge lähtudes iga lapse individuaalsetest eripäradest
  • toetada õppetoolide vahelist koostööd ja akadeemilisust
  • tagada, et kõik lapsed on kaasatud õppeprotsessi vastavalt oma võimetele ja vajadustele

Meie jaoks olulised märksõnad on paindlikkus, koostöö, lapsekesksus.

Psühholoogid Siiri Vallimäe ja Karmen Palts

karmen.palts@ramkool.edu.ee
siiri.vallimae@ramkool.edu.ee

Psühholoogi ülesandeks on õpilaste, õpetajate ja vanemate nõustamine ja konsulteerimine psühholoogia valdkonda kuuluvate teemade puhul (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine, emotsioonid, motivatsioon, käitumine, suhted, eneseareng, karjääriplaneerimine, kriis, stress ja muu).
Psühholoog hindab õpilaste erivajadusi ja sellest lähtuvalt valib sekkumisstrateegid (nõustamine, edasisaatmine teiste erialaspetsialistide juurde). Psühholoog on ka esmase kriisiabi osutaja ning koostööpartner õpetajatele ja peredele.

Logopeed Liili Raava

liili.raava@ramkool.edu.ee

Logopeedi ülesandeks on õpilaste suulise kõne hindamine ja vajadusel kõneravitundide andmine. Logopeed vaatab üle ka kirjaliku kõne ja viib läbi grupi-või individuaaltunde. Logopeed nõustab lapsevanemaid ning on oluliseks koostööpartneriks õpetajatele.

Eripedagoogid Aide Simson, Madli Rundu, Karen Kuusk ja Kaialiisa Lääts

madli.rundu@ramkool.edu.ee
karen.kuusk@ramkool.edu.ee
aide.simson@ramkool.edu.ee
kaialiisa.laats@ramkool.edu.ee

Eripedagoogi rolliks koolis on õpilaste arengu-ja õpioskuste hindamine ning õpivajaduste väljaselgitamine. Õpilase toimetulek ja õpivajadus tehakse kindlaks vaatluste, individuaalsete hindamiste ning vestluste kaudu klassijuhataja ning aineõpetajatega. Kohanduste eesmärgiks on õpilase toetamine tema lähimat arengutsooni arvestades ning ennetades ja vähendades ainealast mahajäämust.

Eripedagoog viib läbi individuaal-või grupitunde, kus arendatakse lugemise ja kirjutamise osaoskusi, tehakse sõnavaralist tööd, parandatakse õigekirjaoskusi ning arendatakse matemaatilisi oskusi eripedagoogilisi võtteid kasutades. Lõimitult toetatakse taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemise ning õpioskuste kujunemist.

Eripedagoog teeb koostööd teiste spetsialistidega koolis ning vajadusel teeb ettepanekuid väljaspool kooli spetsialistide kaasamiseks, nõustab nii õpetajaid kui lapsevanemaid ning teeb ettepanekuid õpilasele jõukohase õppe tagamiseks ja vajalikeks kohandusteks õppeprotsessis.

Inimeseõpetuse õpetajad Cattre Hein, Karmen Palts ja Kristel Nuume

cattre.hein@ramkool.edu.ee
karmen.palts@ramkool.edu.ee
kristel.nuume@ramkool.edu.ee

Kaasava hariduse õppetooli on kaasatud inimeseõpetuse õpetajad, sest oleme oma kooli inimeseõpetuse tundides võtnud fookusesse inimeseks olemise. Pöörame väga teadlikult tähelepanu õpilaste vaimsele tervisele, suhtlemis-ja õpioskuste arendamisele. Oleme õpetajatena teadlikud märkajad ning meie roll kaasava hariduse õppetoolis on õpilasi maksimaalselt toetada nii koolis kui ka klassiruumis.

Kooliarst Küllike Jaama ja kooliõde Carolain Meri-Braunbrück

carolain.meri@ramkool.edu.ee
kyllike.jaama@ramkool.edu.ee

Meie koolis töötavad nii kooliarst kui ka kooliõde, kes abistavad õpilasi igapäevaselt ettetulevate tervisemurede korral, teostavad profülaktilisi läbivaatusi 1., 3., 7. ja 11. klassis ja vaktsineerivad õpilasi vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.

NB! 2., 5. ja 9. klassi õpilased peaksid käima õppeaasta jooksul ennetavas tervisekontrollis oma perearsti juures.

Hambahaigusi ennetav kontroll hambaarsti juures on vajalik 1., 3., 7., ja 9. klassis.

Abiõpetaja

Abiõpetaja aitab kaasa sobivate õppemeetodite leidmisele ning vajadusel aitab korraldada diferentseeritud õpet koostöös klassi-või aineõpetajaga.
Abiõpetaja viib läbi tunde, mis on suunatud õpilase tunnetusprotsesside (taju, mälu, mõtlemine) arendamisele ja õppimisvõimekuse parandamisele.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738