Koolielu

Filmi Roostiku koolist näete siit .

Roostiku kool on väike ja kogukonnale lähedal. Väike kool võimaldab olla paindlikum ja vabam, saab rohkem arvestada lapse sisemiste rütmide, tegutsemise kiiruse ja iseseisvussooviga. Väike mudel võimaldab ainekavasid sättida nii, et suuremad teemad ülekooliliselt või kooliastmeti kattuksid. See aga annab suurepärase võimaluse erinevas vanuses lapsi koosõppimisele ja üksteise rikastamisele suunata.

Roostiku koolis peame  tähtsaks laste iseseivat mõtlemist ja tegutsemist, loovust, koostööd erinevas vanuses laste vahel, sidet kodumaa kultuuri ja loodusega.

Kes õpivad?

1.- 6. klassi õpilased.

Koolipäeva korraldus

Koolipäev algab kell 9.00 ja lõppeb 1.-3. klassi lastel kell 14.00 ning 4.-6. klassi lastel kell 15.00. Koolipäev on jagatud kaheks osaks. Hommikused tegevused ja pealelõunased tegevused. Neid eraldab 50-minutiline söögipaus koos pikema mängu- ja õueajaga. Lapsed söövad ajavahemikus 11.30 – 12.00. Õppetegevuste siseselt koordineerib puhkepause õpetaja vastavalt vajadusele.

Kuidas toimub õppetöö?

Koolipäeva alustame ühise hommikuringi ja nädalalauluga. Tegutseme kombineeritud õppevormis, mis sisaldab nii teemaõpet kui ka ainealast õpet.

  • 1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel järgmistes ainetes: eesti keel, matemaatika loodus- ja inimeseõpetus.
  • 4.-6. klass tegutseb nädalaplaani alusel järgmistes ainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, inimene ja ühiskond.
   • Esmaspäeval saavad lapsed kõikides ainetes nädala ülesanded.
   • Lapsed koostavad ise endale nädalaplaani, millega nad mis päeval tegelevad. Märgivad ära ka koostöised ülesanded ja enesekontrollide ajad.
   • Eesti keeles ja matemaatikas on harjutusülesannetele üldjuhul kontroll-lehed, mille abil saavad lapsed kohest tagasisidet.
   • Iga päeva lõpus panevad lapsed lahendatud ülesanded õpetaja riiulile. Järgmise päeva hommikul saavad õpetajalt tagasiside.
   • Teema lõpus toimuvad enesekontrollid.
  • Kui laps jõuab koolis päevaplaani või nädalaplaani täidetud, siis koju õppida ei jää, v.a raamatute lugemine. Kui midagi on vaja kodus lisaks harjutada, siis sellest annab õpetaja individuaalselt märku.
  • Ainetundidena toimuvad inglise keel, B-keel ja muusika.
   • 4.-6. klassil on inglise keele ainetundidele lisaks ülesanded ka nädalaplaanis.
  • Ühistegevustena kooliastmeti toimuvad käeline ja sportlik tegevus ning projektid.
 • Kogu koolipere ühendavad ühised teemad erinevates ainetes lõppevad esitlustega koolikaaslastele või vanematele.
  • Väiksemad õppeprotsessis valminud esitlused (luuletused, dramatiseeringud, katsete demonstratsioonid, jutustamised, uurimused jm) toimuvad jooksvalt hommikuringides või peale sööki kooliperele.
 • Iga perioodi alustame ühe- või kahepäevaste ühistegevustega.
 • Kirjandusklubid. Perioodis loevad lapsed vähemalt kaks raamatut. Vaheajal vabalt valitud teos, perioodi jooksul nimekirjast valitud raamat.
 • Õppeprogrammiga on seotud teatri-, kino-, kontserdikülastused ning muuseumite ja näituste külastamised ja loodusmatkad.

Tagasiside

Roostiku koolis ei ole numbrilist ega tähelist hindamist. Lapsed saavad kirjaliku sõnalise hinnangu kaks korda aastas. Suulist tagasisidet saavad lapsed igapäevaselt õpetaja käest ning vanemad e-kooli kaudu. Kord aastas toimub perevestlus.