Vanematekogu statuut

I. ÜLDSÄTTED

1.1 Rocca al Mare Kooli (edaspidi RaM Kool) vanematekogu (edaspidi Vanematekogu) on RaM Kooli juures tegutsev nõuandev organ, kelle ülesanne on RaM Kooli õpilaste, õpetajate, omanike, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühistegevuse toetamine RaM Koolis püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

1.2 Vanematekogu juhindub oma tegevuses erakooliseadusest ning teistest seadustest ja õigusaktidest, Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) põhikirjast, RaM Kooli põhikirjast, Seltsi ja Kooli juhtimisorganite otsustest ning käesolevast statuudist.

II. VANEMATEKOGU KOOSSEIS, LIIKMETE VALIMINE JA TAGASIKUTSUMINE

2.1 Vanematekogu koosseisu kuuluvad RaM Kooli lastevanemate ja vilistlaste esindajad ja muud isikud, keda peetakse vajalikuks kaasata Vanematekogu tegevusse. Vanematekogul on 7-17 liiget.

2.2 Vanematekogu moodustab ja tema statuudi kinnitab Seltsi nõukogu. Igal RaM Kooli lapsevanemal on õigus ülesseada oma kandidaate Vanematekogusse. Võimaluse korral on Vanematekogus esindatud vähemalt üks lapsevanem nii RaM Kooli algkooli, põhikooli kui gümnaasiumi astmest.

2.3 Vanematekogu liige valitakse kaheks (2) aastaks, kui Seltsi nõukogu ei otsusta teisiti.

2.4 Seltsi nõukogu otsusel võib Vanematekogu liikme mõjuval põhjusel enne volituste tähtaja lõppu tagasi kutsuda. Vanematekogu liige võib Vanematekogust mõjuval põhjusel tagasi astuda, teatades sellest kirjalikult Vanematekogu esimehele, kes omakorda teavitab sellest Seltsi nõukogu.

III. VANEMATEKOGU PÄDEVUS

3.1 Vanematekogu jälgib, et RaM Kooli õppe- ja kasvatustegevus vastaks õpilaste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd Seltsi ja Kooli juhtimisorganitega ning RaM Kooli õpetaja- ja õpilaskonnaga. Muuhulgas Vanematekogu:
a)  koondab, süstematiseerib ja sõnastab lapsevanemate ootused ja huvid ning teavitab nendest nii RaM Kooli lapsevanemaid kui RaM Kooli direktorit ja/või Seltsi nõukogu;
b)  analüüsib RaM Kooli õpi- ja kasvukeskkonda kaasates selleks oma liikmete erinevaid kompetentse ning teeb vajadusel RaM Kooli direktorile ja/või Seltsi nõukogule ettepanekuid RaM Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
c) teeb vajadusel asjakohasele riigi- või kohaliku omavalitsusasutusele ettepanekuid RaM Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
d) tegutseb ühe lepitajana oluliste probleem- ja konfliktsituatsioonide korral RaM Kooli direktori ja/või õpilase ja/või õpetaja vahel;
e)  algatab ja korraldab RaM Kooliga seotud kulude katmiseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamist läbi toestusfondide moodustamise või muul viisil;
f)  osaleb RaM Kooli arengukava koostamises läbi omapoolsete muudatus- või täiendusettepanekute tegemise;
g) aitab vajadusel selgitada RaM Kooli kontseptsiooni ning koolis toimuvaid protsesse ja arenguid ühiskonnas;
h)  osaleb õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tugiteenuste planeerimisel ja korraldamisel;
i)  abistab õpilaste töö- ja kutsekasvatusalase tegevuse korraldamisel

3.2 Oma ülesannete täitmiseks on Vanematekogul õigus saada RaM Kooli juhtimisorganitelt vajalikku informatsiooni.

IV.  VANEMATEKOGU TÖÖKORD

4.1 Vanematekogu valib oma tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe.

4.2 Vanematekogu korraline koosolek toimub õppeaasta kestel vähemalt üks kord õppeperioodis. Koosoleku kutsub kokku Vanematekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

4.3 Vanematekogu esimees kutsub kokku Vanematekogu erakorralise koosoleku vähemalt kolme Vanematekogu liikme või RaM Kooli direktori või Seltsi nõukogu ettepanekul.

4.4 Vanematekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole Vanematekogu liikmetest.

4.5 Vanematekogu taotleb otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Vanematekogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud või esindatud Vanematekogu liikmetest. Igal Vanematekogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Vanematekogu esimehe hääl.

4.6 Vanematekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist Vanematekogu liikmetele korraldab Vanematekogu esimees.

4.7 Vanematekogu koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ning protokollija poolt. Protokollid koos muude  Vanematekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega. Vanematekogu otsused on RaM Kooli juhtimisorganitele nõuandva iseloomuga.

4.8 Vanematekogu kaasab vajadusel oma tegevusse arutatavate küsimuste analüüsimiseks RaM Kooli õpilasesinduse- ja/või õpetajate esindajaid ja/või RaM Kooli juhtimisorgani(te) esindaja(d), kuid nimetatud isikud ei ole hääleõiguslikud otsustajad. Samuti võib Vanematekogu oma tegevusse kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning moodustada alalisi või ajutisi töörühmi.

4.9 Vanematekogu koostab igaks õppeaastaks tegevuskava.

4.10 Vanematekogu informeerib oma tööst üks kord aastas RaM Kooli lastevanemaid kas RaM Kooli lastevanemate üldkoosolekul või muul viisil. Aruanne kajastab aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3766