Mis on iseõpe?

Rocca al Mare Kool pakub 1.-9.klassi õpilastele iseõppe võimalust.
Iseõpe tähendab iseseisvat õppimist distantsilt juhendaja õpetaja koostatud õpijuhiste ja suunaviitade toel. Iseõpet toetavad ühised kohtumised veebisilla teel. Iseõppel viibib õpilane vähemalt 7 nädalat. Õppetööd suunab juhendaja õpetaja, kelle koostatud õpijuhised tuginevad aineõpetajate töökaval. Õpijuhis on selge ülesehitusega abimaterjal etteantud teema selgeks õppimiseks, selle lahti mõtestamiseks ja vajalike ülesannete loetelu koos abistavate suunaviitadega. Õpijuhise täpne järgimine annab õpilasele võimaluse iseseisvalt uue teema omandada ja õpitut kinnistada.

Iseõpet toetatakse kõigis ainetes. Loov- ja oskusainetes võivad aineõpetajad leidliku lahendusena paluda teha perioodi teemasid hõlmavat projekti.
Juhendaja õpetaja annab iseseisvatele töödele tagasisidet. Sooritatud enesekontrollide tulemused kantakse klassipäevikusse (Stuudiumisse) ja hiljem lisatakse need poolaasta hinnangusse.

Iseõpe on mõeldud õpilasele, kes:
*julgeb võtta suuremat vabadust ja vastutust oma õpitee kujundamisel;
*koges distantsõppe ajal, et iseseisev õppimine on talle sobilik;
*soovib ennast juhtivaks õpilaseks kujuneda;
*oma isiklike valikute tõttu peab kohandama õppetööd teiste tegevustega;
*saanud nõusoleku klassiõpetajalt ja teistelt aineõpetajatelt.
Iseõppel viibival õpilasel ei katke Rocca al Mare kooli õppemaks. Iseõppel õppides lisandub õpilase õppemaksule 700 eurot (üks periood).

Sammud iseõppele minemiseks:
1) lapsevanem esitab sooviavalduse oma lapse iseõppele üle viimiseks;
Iseõppeavaldusi saab esitada kuni kaks nädalat enne soovitud iseõppe perioodi algust.
2) 6.-9.klassi õpilane kirjutab motivatsioonikirja oma aineõpetajatele;
3) aineõpetajad annavad motivatsioonikirja ja eelneva õppeedukuse põhjal hinnangu, kas õpilane on valmis iseõppel täitma teie õppeainest lähtuvalt seatud õpieesmärke;
4) nõusoleku saanud õpilane kogub kokku koolist kogu vajaliku õppematerjali, kaasa arvatud vajaliku kirjanduse.