Hindamine

Rocca al Mare Kooli hindamisjuhend

Rocca al Mare Kool põhineb koolikogukonna koostööl eesmärgiga toetada lapse arengut parimal moel. Rocca al Mare Kooli hindamisjuhendi alusteks on kooli kontseptsioon, väärtused ja kodukord.

Hindamise eesmärgiks RaM Koolis on anda tagasisidet õpilase kui tervikisiksuse arengule. Hindamine RaM Koolis on oma olemuselt kujundav. Õpilane ja tema vanemad saavad hindamise läbi tagasisidet õpilase arengu, annete, suhtlemis- ja koostööoskuse ning akadeemilise edenemise kohta. Adekvaatne tagasiside toetab õpitahet ja enesehinnangut ning annab nii õpilasele kui tema perele tegevusjuhised edasiminekuks.

Kooli ja kodu koostöö eelduseks on olukord, kus kõik osapooled märkavad õpilase arengut ning analüüsivad selle erinevaid  aspekte. Kujundava hindamise läbi õpib laps tundma oma erinevaid andeid ning neid loovalt arendama. Perele annab kooli tagasiside võimaluse targalt toetada lapse annete avaldumist, jätmata kahe silma vahele enam tähelepanu nõudvaid tahke lapse arengus.

RaM Koolis hinnatakse õpilase arengut ja omandatud teadmiste, oskuste ning arusaamise taset. Oluliseks peetakse teadmiste ja oskuste rakendamisel üles näidatud iseseisvust ja loomingulisust, aga ka kokkulepetest kinnipidamist, kuulamise ja teistega arvestamise oskust jpm.

Hinne kujuneb kahest poolest: tähest, mis iseloomustab mõõdetavaid õpitulemusi, ning õpetaja märkamistest, mis annavad talle avarama võimaluse anda tagasisidet õpilase arengu, motivatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskuste kohta. Sõnaline hinnang võimaldab tähest täpsemini kirjeldada nii hetkeseisu kui anda soovitusi edasiseks.

Iga perioodi või kursuse alguses tutvustab õpetaja õpilastele hindamise üldpõhimõtteid sh iga üksiku ja perioodihinde kujunemise kriteeriume. E-koolis on nähtavad aine- ja kursusekaardid, kus on kirjas vastava õppeaine suuremad kirjalikud ja/või suulised tööd ja kursuseainete arvestuse maht. Õpetajal on õigus kooli hindamisjuhendit täiendada omapoolsete nõudmistega.

Koolipoolne esmane tagasisidekanal on e-kool. Iga koolipäeva lõpuks kannavad õpetajad e-kooli hinded, hilinemised, puudumised, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded. Konstruktiivse  arenguinfo edasiandmiseks kasutatakse e-kooli märkamiste lahtrit. Märkamiste sagedus sõltub õpetaja valikust, kuid mitte harvemini kui kord perioodi jooksul. Et oluline info õpilase tunnis osalemise, hinnete, märkamiste ja ülesannete kohta jõuaks operatiivselt õpilase ja pereni,  kohustuvad nii õpilased kui vanemad seda jooksvalt jälgima.

1.Õpilaste akadeemilise edenemise hindamisel on RaM Koolis alates viiendast klassist kasutusel kümne positiivse ja ühe negatiivse hindega hindamisskaala:

A+                 Väljapaistev
A  96-100%   Suurepärane
B+  91-95%   Väga hea
B  86-90%     Hea
C+  81-85%   Tubli
C  76-80%     Keskpärane
D+  71-75%   Rahuldav
D  66-70%     Piisav
E+  61-65%   Kasin
E  50-60%     Nõrk
F  0-49%       Puudulik

Hinde “A +” saab õpilane juhul, kui tema lahendus/idee on unikaalne ja õige, lähenemine eriti huvitav, originaalne, tema sportlikud saavutused on eriti märkimisväärsed või tema teadmised ületavad tunduvalt aineprogrammis nõutut.
Tähis “O” (Ootel) on kasutusel perioodi jooksul esitamata töö märkena e-koolis. Järelvastamise või töö esitamise ooteaeg on kaks nädalat.
Tähis “X” (Hindamata) kantakse õpinguraamatusse kui õpilane on hindamata puudumise tõttu. Hindamata ained ja negatiivsed tulemused tuleb üldjuhul likvideerida igale perioodile järgneva vaheaja jooksul.
Õpilase puudumisel koolist kasutatakse e-koolis märke „M“ (Muu põhjusega puudumine), „T“ (Tervislikul põhjusel puudumine) ja „P“/“p“ (Põhjuseta puudumine). Õpilase puudumine loetakse põhjendamatuks („P“/ „p“) kui lapsevanem kolme koolipäeva jooksul ei tõenda teisiti.

2.Aineid, mida õpitakse üks tund nädalas, hinnatakse II (sõnaline hinnang) ja V perioodil (hinne ja sõnaline hinnang). Kahe nädalatunniga aineid hinnatakse õppeaasta keskel (jaanuaris) ja õppeaasta lõpus (juunis), kolme nädalatunniga aineid hinnatakse õppeaasta vältel iga kolme kuu tagant (novembris, märtsis ja juunis). Nelja ja viie tunniga aineid hinnatakse iga perioodi lõpus. Kehalises kasvatuses hinnatakse kolm korda aastas: II perioodi lõpus, suusaperioodi lõpus ja V perioodi lõpus.

3.Perioodihinne on täht (A+ … F). Perioodihindele lisab õpetaja kommentaari õpilase taseme, arengu, tööpanuse ja käitumise kohta. Puuduliku perioodihinde („F“) või puudumiste tõttu hindamata jäämise korral („X“), on kommentaaris kirjas, miks õpilane jäi hindamata ja  kuidas on võimalik saada positiivne hinne. Peale järelevastamist uuendab õpetaja e-koolis nii hinde kui kommentaari.
4. 8. klassis sooritab õpilane loovtöö. Loovtöö teema ja -vormi valib õpilane ise. Loovtöö koostamise juhendid on kodulehel.
5. Järgmisesse klassi viiakse õpilane, kellel on õppeaasta lõpul kõik perioodihinded positiivsed.
6. Aasta- või kooliastmehinne pannakse välja siis, kui õpilane lahkub koolist või lõpetab põhikooli. Sellisel juhul teisendatakse hinded 5-e palli süsteemi koolis kasutusel oleva skaala alusel:
A+…B+     „5“  B…C     „4“        D+…E     „3“      F     „2“
7. Põhikooli lõpetab õpilane, kelle kõik perioodi-, eksami- ja aastahinded on positiivsed. Põhikooli lõputunnistusele kantakse õpilase 9. klassi aastahinded ja nende ainete hinded, mis on eelnevates klassides õppekava järgselt õpitud (nt loodusõpetus, inimeseõpetus 7. klassis). Aastahinded pannakse välja enne eksamiperioodi algust 5-pallises süsteemis.