Tutvustus

Õpilaskodu asub Vodja kooli hoones, st Vodja mõisa teise korruse ühes tiivas. Õpilaskodus on kuus magamistuba ning üldkasutatavaks ruumiks nn puhketuba. Ühes toas elab kaks kuni neli last.

Õpilaskodus elavate laste kasutuses on vajadusel kogu koolihoone. Õpilaskodu juures on mõisa ümbritsev park, staadion, aiamaa. Lapsed saavad süüa neli korda päevas koolihoones asuvas sööklas.

Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalik osaleda ringide töös, jalutada, mängida, sportida õues, suhelda eakaaslastega, teha lihtsamaid majapidamistöid peremehe-perenaise juhendamisel. Koolis tegutsevad lastekoor, meisterdamis- ja puutööring, hoburing ning noorkotkad. Mõned õpilased käivad huviringides ja treeningutel Paides. Rehabilitatsiooniplaani ettekirjutuste kohaselt saavad õpilased osaleda hobuteraapia seansssidel ja/või kasutada psühholoogi ning logopeedi teenust.

Õpilaskodu tegevuse üks eesmärke on leida igale lapsele sobiv huvitegevus ning toetada lapsi huvialade ja hobide leidmisel. Õpilaskodu päevaplaanis on kindel aeg õppimiseks ja arvuti või telefoni kasutuseks.

Kasvatajatel on suur roll õpilaste aja planeerimise suunajate ja toetajatena, õpiabi jagamisel ning õpilaste omavaheliste suhete korraldamisel. Tähtsal kohal on õpilaste omaalgatuse ergutamine ning õpilaste eneste ideede toetamine vaba aja planeerimisel ja sisustamisel.

Oluline on ka töökasvatuse osa noorte kujunemisprotsessis: õpilased koristavad oma tube, osalevad köögitoimkonnas ja teevad lihtsamaid heakorratöid. Võimalusel külastatakse lähiümbruse ettevõtteid, talumajapidamisi, koduloolisi ning ajaloolisi vaatamisväärsusi. Õpilastel on eelneval kokkuleppel võimalik külastada meie kooli töötajate ja Vodja kooli sõprade kodusid, tutvudes erisuguste peremudelitega ning kogedes eluviiside erinevusi.

Õpilaskodu planeeritava tegevuse hulka kuuluvad ka matkad, õue- ja maastikumängud, teemaõhtud, kohtumised huvitavate inimestega, kino- ja teatrikülastused, filmiõhtud, mängu- ja tantsutoad jms.

Kord õppeperioodi jooksul või vajadusel tihemini toimuvad õpilaskodu koosolekud, kus arutatakse õpilaskodu korraldust, tehakse ettepanekuid, planeeritakse edasist tegevust.

Õpilaskodu kasvatajad toetavad ja suunavad õpilasi nende vajadustest lähtuvalt. Eelnevalt on ühisaruteludes ning koostöös lapsevanematega kindlaks tehtud lapse olulisemad muutmist vajavad harjumused või arendamist vajavad küljed (nt arvutisõltuvus, toitumishäired, nõrgad õpiharjumused, suhtlemisprobleemid, vähene füüsiline aktiivsus, õuepelgus vms). Igale lapsele individuaalselt lähenedes on võimalik saavutada muutusi paremuse poole. Õpilaskodu on pere ja kooli koostööpartner.