Kodukord

Kodukorra reegleid täidavad nii lapsed, lasteaia töötajad kui ka lapsevanemad.
RaM Veskimöldre Lasteaia kodukord on mõeldud täitmiseks nii maja töötajatele kui ka lastele ning nende vanematele.

Kui Kodukord otsesõnu mõne teema või olukorra kohta juhiseid ei anna, tuleb lähtuda meie lasteaia arengu-ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest, kultuurist ja väärtustest.

1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine.

1.1. Lapse liitumisel Veskimöldre Lasteaiaga sõlmib lapse esindaja Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaiaga lepingu.

1.2. Lasteaed on avatud 7.30 – 18.30. Hommikuti 7.30-8.30 ja õhtuti 18.00 -18.30 töötab lasteaias valverühm.

1.3. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele (23. veebruar, 22. juuni, 23. detsember; 31. detsember) eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.

1.4. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

1.5. Lapsevanem teavitab rühma (või valverühma) õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapse puudumisest või peale puudumist lasteaeda tulekust teatatakse ette hiljemalt eelmise päeva kella 16-ks. Siis arvestatakse laps järgmise päeva sööjate nimekirja või nimekirjast maha.

1.6. Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Oma lahkumisest annavad laps ja lapsevanem õpetajale teada.

1.7. Lapsevanem jõuab lapsele lasteaeda järele hiljemalt 18.20, et laps jõuaks enne poolt seitset rahulikult riietuda.

1.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanema poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanem esitab õpetajale volituse kirjalikult.

1.9. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

1.10. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest telefoni teel teavitada rühma töötajat.

1.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, toimib õpetaja vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

2. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

2.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe -ja kasvatustegevuse korraldust kohandab.

2.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
Õpetajal on õigus keelduda silmnähtavate haigustunnustega (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) last lasteaeda vastu võtmast.

2.3. Õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda tulekul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

2.4. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni on laps koos lasteaia töötajaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

2.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid.
Kui arst on lapse kroonilise haiguse korral määranud lapsele ravimid, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses.
Ravimeid antakse üksnes vanema kirjalikul volitusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötaja ja direktoriga.

2.6. Lapse nakkushaigusesse (ka pea – või sooleparasiitidesse)  haigestumisel peab lapsevanem esimesel võimalusel sellest õpetajat teavitama.

2.7. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja annab nakkushaiguse puhangust või juhtumist teada terviseametile ning käitub edasi vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

2.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid – kamm, taskurätt, vahetuspesu jne.

2.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

2.10. Lapsel on ilmastikule vastav (kihiline) õueriietus, peakate ja jalanõud.

2.11. Lapse riided peavad olema võimalikult ohutud – vältida tuleks pikki nööre, salle jms. Kõikidele riietele ja jalanõudele on kirjutatud lapse nimi.

2.12. Lapsel on lasteaias vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

2.13. Toa- ja õueriided võimaldavad lapsel aktiivselt tegutseda ning võivad määrduda. Lapsel on lasteaias liikumistegevuseks sobivad riided (nööpide, lukkude ja trukkideta püksid ning T- särk).

2.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral käivad lapsed õues kaks korda päevas. Õpetaja viib võimalikult paljud tegevused läbi õues.

2.15. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, jääb ta lõpliku paranemiseni koju.

2.16. Lapsevanem planeerib lapse päevakava ja tegevused nii, et lapse ringid ja huvitegevused ning täiendav eelkooli õpe ei muutuks lapse jaoks koormavaks ning lapsel säiliks soov osaleda ka lasteaia mängudes ja tegevustes.

2.17. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.
Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumisesse iseseisvalt mängima – turvalisuse huvides on eriti taunitavad jooksmine, üksteise taga ajamine, peitmine jne.

3. Turvalisuse tagamine

3.1. Lasteaia töötajad on kohustatud reageerima laste ning töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatele olukordadele vastavalt oma ametijuhendile ja lasteaia hädaolukorra plaanile.

3.2. Lasteaias kasutatavate mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule.

3.3. Ruumid on lasteaias kujundatud nii, et lastele jääks võimalikult palju ruumi mängimiseks ning vigastuste tekkimise oht oleks võimalikult minimaalne.

3.4. Laps võib lahkuda lasteaia ruumidest või territooriumilt ainult koos täiskasvanuga. Võõraste inimeste omavoliline viibimine lasteaia territooriumil ja ruumides  ilma eelneva kokkuleppeta ei ole lubatud.

3.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.

3.6. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

3.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

3.9.Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.

3.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel hoolikalt värava, et lapsed ei saaks lahkuda lasteaia territooriumilt.

3.11. Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e- sigarette) ning tarvitada alkoholi.

3.12 Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.
Lapsed sõidavad jalgratastega lasteaias õpetaja poolt korraldatud liikumistegevustes, matkadel, loodusretkedel vms. Igal lapsel on kodust kaasa võetud  jalgratas, kiiver jt turvavahendid.

3.13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud reeglitele. Mänguasjad ei tohi olla ohtlikud ega soodustada agressiivset mängu.

3.14. Õpetajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

3.15. Lapsel pole lubatud lasteaeda kaasa võtta närimiskummi, maiustusi, karastusjooke (välja arvatud sünnipäeva tähistamisega seotud maiustused) ning raha, telefone ning nutiseadmeid.

3.16. Lapsevanem teavitab koheselt elukoha, telefoninumbri, e-posti aadressi või teiste andmete muutumisest õpetajat, kes annab muutunud info e-maili teel edasi juhtkonnale.

3.17 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

3.18.Arusaamatuste korral pöörduvad lapsevanemad esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel paluvad abi ka direktorilt või õppealajuhatajalt.

3.19. Lahkhelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Lapsevanem ei pöördu teiste laste poole olukordade selgitamiseks.

3.20. Nõu ja abi saamiseks on lapsevanemal võimalus pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, arsti, direktori või õppealajuhataja poole.


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738