Õppekava

(väljavõtteid)
Rocca al Mare Kooli AS Veskimöldre Lasteaed juhindub õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel Rocca al Mare Kooli (RaM Kooli) õppe- ja kasvatustöö üldpõhimõtetest ja eesmärkidest.

Lasteaia oma näo, eripära, kujundavad  loovuse ja väärtuskasvatuse avaldumine igapäeva-ja õppetegevustes, teemade valikus ning suuremates ja väiksemates projektides.

MEIE PEAÜLESANNE:

•luua keskkond, mis  soodustab lapse igakülgset arengut terveks, loovaks, empaatiliseks ja aktiivseks inimeseks.

 ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE ÜLDEESMÄRK :

•lapse vaimne ja emotsionaalne, kehaline ja sotsiaalne, sealhulgas kõlbeline ja esteetiline areng ning eelduste kujunemine igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Individuaalsus

Õppimine ja kasvamine lasteaias on  üheaegselt nii arenguliselt kui individualselt lastele sobivad. Arvestame lapse päritolu, võimeid ja soove.

Turvalisus

Turvalisuse loob lapsele teadmine, et temast hoolitakse, teda toetatakse. Lapsed õpivad kõige paremini, kui neil on hea olla. Usk endasse kasvab edu ja õnnestumiste kaudu – mängides, õppides, kaaslaste ja õpetajtega suheldes.

Aktiivsus ja loovus

Julgustame last aktiivselt, iseseisvalt ja teisi arvestavalt tegutsema ja loovalt mõtlema.

Mängulisus

Mäng on kogemused ja elamused, põnevus ja rõõm, aga ka uurimine, katsetamine ja uute teadmiste omandamine. Laste omaalgatuslikele mängudele lisaks kasutame mängu ja mängulisi võtteid tegevustes kogu päeva jooksul.

Hooliv suhtlemine

Õpitakse üksteiselt ja õpitakse koos. Tulemus sünnib lapse ja õpetaja ning lapse ja kaaslase koosmõjus. Lasteaed toetab ja aktsepteerib iga lapse omapära ja iseärasusi.Laps saab olla tema ise, avaldada arvamust ja käituda oma tavapärase käitumismustri järgi.

Terviklikkus

Uute asjadega tutvumiseks on olulised varasemad teadmised ja kogemused  ning lähtumine lapsele lähedasest asjadest- kodust, ümbrusest, ajast ja kohast, kus laps kasvab.Lapsed omandavad teadmisi aktiivselt tegutsedes – mängimise, näitlemise, lugemise, kirjutamise, käsitöö, arvutamise, joonistamise ja laulmise kaudu.

Tervis

Lapse kasvamine terveks, elujaatavaks, terve olemise võimalusi teadvaks ja neid kasutavaks inimeseks toimub paljude tegurite koosmõjul. Tervisega seonduvate põhiteadmiste omandamine toimub mitmekülgsete tegevuste ja teemade kaudu.

Tavad ja pärimus

Kultuuritavade väärtustamine on järjepidevuse ja identiteedi aluseks. Toetame traditsioonide, tõekspidamiste, esemelise ja sõnalise kultuuri kestmist mängides, lugusid jutustades, lavastades ja erinevaid teemasid käsitledes.

Keskkond

Ümbrus, milles laps lasteaias viibib, soodustab lapse igakülgset arengut terveks, loovaks, avatud inimeseks.

Koostöö

Lapsevanematega suhtlemisel on esmatähtsad avatus ja usaldus. Koostöös lapsevanematega loome lapse arengut toetava keskkonna.Lapse arengu toetamises kehtib ühtse vastutuse printsiip ehk osalusteooria, kus kõik lasteaia töötajad vastutavad iga konkreetse lapse arengu eest.

Arusaamade ja tõekpidamiste kujunemist suuname Veskimöldre lasteaia oma kultuurist ja väärtustest lähtuvalt. Hingeharidus ja loovus on need märksõnad, mida käsitleme igapäeva – ja õppetegevustes, teemade valikus ning suuremates ja väiksemates projektides.

Nendest kujunevad ka meie ERIPÄRAD:

Hingeharidus – mõtteerksus, tundetarkus, head kombed, suhtlemisoskus, empaatia, vastutustunne, sallivus,  iseseisvus, oma kultuuri ja looduse hoidmine, teadmis- ja uudishimu, füüsiline ja vaimne puhtus.

Loovus – julge ja avatud mõtlemine ning tegutsemine, eneseväljendusoskus, oma annete arendamine ning teiste loomingu väärtustamine, eripära märkamine.

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SISU JA KORRALDUS

Veskimöldre lasteaia päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe-kasvatustegevused.

Rühmade päevakavad koostatakse lähtuvalt laste vanusest, rühma koosseisust ja seadusandlusest.

Lasteaed on avatud 7.30 – 18.30. Hommikul ja õhtul töötab valverühm, sest enamus lapsi tuleb  8.30 paiku ja läheb koju õhtul 18 ajal. Hommikune valverühm on avatud 7.30 – 8.15 ja õhtune 18.00 – 18.30.

Peale kogunemis-ja mänguaega, kell 9.00, algab päev rühmades ühise hommikuringiga, millele järgneb töö vastavalt päevaplaanile. Kõigi rühmade päevakavasse kuulub vastavalt vanuseastmele õppimisaeg, mänguaeg, õueskäigud, söögiajad ja puhkeaeg.

Suvel, 1. juunist – 31. augustini, on rõhk õpitud teadmiste kinnistamisel ja kordamisel, kunstitegevusel ja lastekirjandusel. Suvised teemad lähtuvad laste huvidest ja valikutest ning tegevuste planeerijaks on laps.

Õppetegevused

•Õppe-ja kasvatustegevused ühendatakse tervikuks neid lõimides, et luua seoseid valdkondades, valdkondade vahel ja tegevustes.

•Osa nädalasse planeeritud  muusika- ja liikumistegevustest toimuvad väiksemates gruppides.

•Paralleelselt samal ajal viivad rühmaõpetajad läbi integreeritud tegevusi teise poolrühmaga

•Õppeaasta jooksul viiakse igal nädalal läbi vähemalt üks õuetegevus. Erandiks on suvi, kui enamus tegevusi toimub õues.

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel arvestame lapse:

bioloogilisi ja isiksuslikke omadusi
isikupära
kogemusmaailma ja kasvukeskkonda
arengu jälgimisel saadud teavet
soove ja huvisid
viisi ja soodumust mõelda ja tegutseda

Lapse päeva planeerides anname talle võimalusi saada kogemusi erinevate tegevuste kaudu: vaatlemine, uurimine, matkimine, mäng, harjutamine, katsetamine, suhtlemine.

Eesmärk on kasutada erinevaid  õppemeetodeid, mis võimaldavad rahuliku tegevuse vaheldumist aktiivse tegevusega.

 MÄNGU KAUDU ÕPPIMINE

Mäng on:
kogemused ja elamused
põnevus ja rõõm
uurimine ja katsetamine
uute teadmiste omandamine
teadmiste ja oskuste andmine lapsele loomuliku tegevuse kaudu.

Laste omaalgatuslikele mängudele lisaks kasutame mängu ja mängulisi võtteid tegevustes kogu päeva jooksul:
õppetegevuses: rollide võtmine, sõnamängud, lavastused, õppemängud, liikumismängud, mängulised võtted jne
õuetegevustes
igapäevategevustes (enesekohaste oskuste omandamisel)
lasteaia ühistegevustes, pidudel, projektitöös
tegevuse kui mängu  läbiviimisel

Täieliku õppekava leiad siit


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738