Õpetajate täiendkoolitus

 

Emotsioonid minu töökohas 

Õppeasutus on tugevate emotsioonide tekkimise keskkond. Emotsioonid on suuresti suhete aluseks.  Teadlikkus sellest, missugused olukorrad ja inimesed meis milliseid tundeid tekitavad, aitab meil ennast paremini juhtida ja ka teise osapoole emotsioonidega toime tulla. Korrastatud suhted tähendavad korrastatumat töökeskkonda ja muudavad koostöö efektiivsemaks nii  kolleegide, lapsevanemate kui õpilastega. Headest suhetest saame palju rõõmu.

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 2-3 akadeemilist tundi

Tagasiside saamine ja vastuvõtmine 

Tagasiside andmise viis ja selle sõnum määrab selle, kas tagasiside võetakse vastu konstruktiivse sõnumi või kriitikana.
Teemad:
• Keelekasutuse roll tagasisides
• „Märkamine“ kui keskendumine isiksusele, tema ressurssidele
• Tagasiside kui diskussioon
• „Kriitikavaba“ tagasiside
• Tagasiside kui „kuulamine“
• Tagasiside kui dialoog
Interaktiivse harjutuse käigus luuakse mudel eelnevalt esitatud kriteeriumitele vastava tagasiside andmiseks kolleegile või meeskonnakaaslasele.

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 2-3 akadeemilist tundi

Dialoogiline tund 

Hariduslik dialoog on tänase kooli oluline märksõna. Dialoog kui meetod  kaasab õpilased ja õpetaja ühistegevusse –  koos õppimisse. Dialoogilises tunnis on õpilastel oluline roll tunni õnnestumises.  Selline tund loob huvitava ja tõhusa koostöö, kus õpetaja ja õpilased jagavad vastutust tunni õnnestumise eest. Sellises tunnis  arendatakse akadeemilisi, sotsiaalseid ja emotsionaalseid kompetentse. Dialoogiline tund on õpilasekeskne tund!

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 2-3 akadeemilist tundi

Kooliedukuse eeldused

Kooli kontekstis on rida suhteid, mis peavad olema vastastikku toetavad, et lastele ja koolikogukonna teistele liikmetele positiivset mõju avaldada. Peale üldiste arusaamade, et need suhted peavad olema lugupidavad ja õiglased, on olemas teatud tegevused, mis on eriti tõhusad selliste suhete loomiseks ja säilitamiseks.

Millised suhted mõjutavad õpetaja ja õpilaste kooliedukust? Kuidas luua ja hoida vastastikku toetavaid  suhteid?

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 3-4 akadeemilist tundi, sisaldab loengut ja rühmatööd

Õpiku- või huvipõhine kool?

„Tuleva aastakümne edukas töötaja on kohanemisvõimeline elukestev õppija – ta suudab navigeerida kiirelt muutuvas organisatsiooni vormide ja nõutavate oskuste maastikul ning enda oskusi sellele vastavalt arendada.“ ( Imre Mürk)

Milliseid valmisolekuid vajab inimene eluks?
Millised nendest on universaalsed?
Kuidas saab tänane kool toetada homset täiskasvanut?
Kas praegune kool valmistab õpilast eluks ette?

Kuidas leida üles lapse huvi ?

Lektor: Rein Rebane
Koolituse maht: 1-2 akadeemilist tundi.

Millised on minu ülesanded ja roll õpetajana 21. sajandi koolis?

Millisel määral aitan ma oma õpilasi olema edukamad, muutes paremaks nende täitevfunktsioneerimist?
Kui palju ma aitan kaasa nende organisatoorsete ja planeerimisoskuste arengule?
Kas ma aitan neil õppida keskenduma, õige tempoga õppima, oma aega planeerima ja mitte ennast häirida laskma?
Palju ma tean maksimaalsest aju kasutamise võimalustest õppimisel?
Kui palju ma tean kõigest sellest seoses iga õpilase ajupoolkerade töö, õpistiilide ja õpimodaalsustega?
Palju ma tean soolistest erinevustest õppimisel?

Aktiivõppest ja aktiivõppemeetoditest huvitununa on Hanna Renter osalenud mitmetel koolitustel ning täiendõppekursustel ja rakendab saadud teadmisi ning kogemusi igapäevases töös. Teemat edasi uurides kirjutas ta oma magistritöö, mille põhjal on välja antud ka teaduslik artikkel raamatus „Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga” (koostaja A. Liimets).
Õpilaste tunnis aktiviseerimisega käsikäes on Hanna Renter väga oluliseks pidanud ka üleüldisi õpioskusi ja nende valdamist. Vastavat teemat uurides ning oma kogemuste baasil töötas Hanna Renter Rocca al Mare Koolis välja kursuse “Õppides õppima”. Kursus on toimunud juba kolm aastat ja leidnud väga head õpilastepoolset tagasisidet.
Käesolev loeng on mõeldud õpetajatele, kes soovivad vastava teemaga tutvuda. Loeng on ühine rännak oluliste küsimuste maastikul, mis on pannud Hanna Renter õpetajaks olemise üle, 21. sajandi kontekstis, juurdlema ja millele ta vastuseid on otsinud ning seda ka jätkuvalt koos loengul osalejatega soovib teha.

Lektor: Hanna Renter
Koolituse maht: 5-6 akadeemilist tundi

 

Info:
seminar@ramseminar.ee