10. klassidesse on veel mõned vabad kohad!

Postitatud:

Hetkel on meil mõned vabad kohad 10. klassi: võõrkeelte klassis prantsuse keele õppesuunal ning humanitaar- ja sotsiaalainete klassis humanitaarsuunal.

Allpool on õppesuundade tutvustused.

Kui olete huvitatud RaM Kooli gümnaasiumi astumisest, palun täitke ära õpilaskandidaadi ANKEET ja reastage seal õppesuunad oma eelistuste alusel. Kuna loodusteaduse ja tehnoloogia suunaklassis vabu kohti ei ole, palun märgistage see kolmanda eelistusena.

E-posti aadressile tunnistused@ramkool.edu.ee palun saatke põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia ning 7., 8., ja 9.klassi hinnetelehed, kus näha kooli kasutatav hindamisskeem ja märkamised.

Kui teete vastava väljavõtte kas eKoolist või Stuudiumist, palun see salvestada PDF failina. Vastav juhend on SIIN. Muus formaadis dokumente (pildifailid, kuvatõmmised vms) me vastuvõtul aktsepteerida ei saa. Stuudiumist saab saata hinnetelehe ka lingina. Kui hinnetelehti enam kätte ei saa, soovime 7.-9.klasside klassitunnistusi.

Ootame täidetud ankeeti ja dokumente hiljemalt 16. augustiks (k.a.). Seejärel võtame kandideerijatega ühendust ja anname teada protsessi edasise käigu.

VÕÕRKEELTE SUUND
Unistad võimalusest avastada enda jaoks uus maailm? Mõelda täiesti uuel viisil? Siis tule õppima keeleklassi! Lisaks esimese ja teise võõrkeele õppimisele avaneb sul võimalus omandada ka kolmanda keele oskus tasemel, mis võimaldab igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla. Lisaks keeleoskusele on keelesuuna lõpetanul oskus ja teadmised märgata ning väärtustada seda keelt kõnelevate riikide kultuuriruumi ning ühiskondade eripära.
Õppeaastal 2021/2022 avataval keelesuunal saab valida kahe keele vahel: prantsuse keel algajatele või hispaania keel algajatele (kohad täitunud). Keelt õpitakse kolm tundi nädalas kolme aasta vältel. 12. klassis on võimalik sooritada rahvusvaheline eksam tasemel A2 ning saada vastav keeletaseme tunnistus.
Prantsuse keele suunal keskendutakse lisaks keele õppimisele kolmele teemale: 10. klassis prantsuse filmikunstile, 11. klassis gastronoomiale ning 12. klassis Prantsusmaa ühiskonnaga tutvumisele. Ühes nädalatunnis kolmest on fookus aasta teemal ja ka kõik külastused, projektid, külalised on seotud nende teemadega.
Mõlema keele suunal on õpetajaks seda keelt emakeelena kõnelev õpetaja.

 

HUMANITAAR- JA SOTSIAALSUUND
Gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalsuund pakub õpilasele maailmas orienteerimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, mis aitavad mõista iseennast ja ühiskonda. Kesksel kohal on õpilase iseseisva mõtlemisvõime arendamine koos praktiliste ja tänapäevaste baasoskuste omandamisega.
Suund jaguneb humanitaar- ja sotsiaalsuunaks (kohad täitunud). Mõlemad alasuunad on üles ehitatud liikudes üldise ja teoreetilise juurest praktilisema poole, nii et alustatakse inimesega, liigutakse sealt ühiskonna juurde ning lõpetatakse praktiliste oskustega. Gümnaasiumi esimesel aastal läbib terve klass ühised kursused, mis annavad vajalikke teoreetilisi taustateadmisi. Nendeks kursusteks on religioonid maailmakultuuris, psühholoogia ja majanduse alused.
Ka edasi liiguvad mõlemad alasuunad paralleelselt, nii et kursusetel on sarnased teemad, aga erinev fookus. Humanitaarsuuna ainete ühenduslüliks on inimene – tema taust, mõtlemine ja loomingulisus. Õpitakse pärimuskultuuri, tänapäeva kirjandust, semiootikat ja kunsti. Läbi kolme aasta luuakse neist aineist tervikpilt ning jõutakse järjepidevuse kaudu iseseisva loomiseni. Kursused sisaldavad ka suurel hulgal koolivälist õppetööd; kohtutakse loomeinimestega, kultuuripärimuse kandjatega ning külastatakse teatrietendusi ja näitusi.